Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/38

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 33 sømmelserne androg i 189O til 12.s pct. af det anordnede antal sko1edage; i 1885 var forsømmelserne 15.9 pct. Kommunens samlede udgifter til folkeskolen er stegne fra 14 514 kr. i l885 til l8189 kr. i 1890. l En betalingsskole, som oprettedes i syttiaarene, blev efter nogle aars virksomhed ned1agt. Tidligere holdtes der i lang tid en Søndagsskole og en aften- skole igang med tilskud af kommunen. Byen har endvidere navigationsskole. Den offentlige tegneskole, der har statsbidrag, er inddelt i l afdeling for frihaandstegning, 1 afdeling for konstruktionstegning. BefæStIIinger. Noget egentligt “forsvarsvæsen har byen ikke nogensinde havt. Biskop Kroghs forslag til Storthinget i 1815 om en liden garnison paa 16 mand, der især af hensyn til rus- serne skulde være i byen de maaneder, russetrafiken stod paa, førte ikke til noget resultat. I l808 oprettedes i Tromsø et kompagni, en vistnok høist tarvelig foranstaltning, for at sætte stedet i en slags forsvarstil- stand, saa godt som omstændighederne tillod det. Dette kompagni foretog sine Øvelser paa St. Hanshaugen. En tyskfødt, til Tromsø indflyttet maler Benecke, der havde ekserceret i sit hjemland, blev kompagniets chef. Samtidig anbragtes der ogsaa i den saakaldte runddel paa Toldbodneset et par skydeskaar, og her opplantedes et par smaa kanoner. Disse var opsendte fra Trondhjem tilligemed et par gamle geværer, pallasker og hellebarder til kompagniets bevæbning. Fra det paa runddelen plantede batteri skal der ikke have været affyret skud uden ved enkelte festlige anledninger. Den af volde og grave omgivne runddel eller skandse er paa det nærmeste bevaret indtil nu. Den er opkastet paa en liden forhøining paa det saakaldte Toldbodnes og omgiver en rund flade af 6O—70 meters diameter. Den har været omgivet af grave, der endnu for en ca. 60 aar siden stod delvis vandfyldte. Navnet af skandse fik runddelen først i 1808, da der anbragtes skydehul1er i den. I daglig tale kaldes den endnu Toldbodskandsen. Runddelens tidligere historie kjendes ikke. Det fortaltes i begyndelsen af dette aarhundrede, at rund- delen skulde være 2 a 300 aar gammel. Men muligvis har dette sagn ikke noget at støtte sig til, andet end en formodning om, at skandsebygningen er at tilskrive Kristian den 4de, der foretog et togt opover til Vardø. Den udenfor runddelen opførte bygning havde efter sagnet tidligere navn af Bergen (ogsaa af «Klostret»). Af denne borg fik den høie, ligeoverfor runddelen liggende aas paa Tromsøen navnet «Borgaas», — et navn, der senere 3 — Tromsø amt. II.