Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

32 TBo1uSø AMT. “ Tromsø seminar-iu-m har havt følgende antal elever: 1885—86 .... 52, hvoraf 27 dimitteret 1886—87 . . 48, —— 23 — 1887—88 . . 49, — 25 — 1888—89 . . 48, — — 22 — 1889—9O .... 49, — 26 — Den Største del af eleverne er hjemmehørende i Tromsø stift. Fra andre stifter Var der i de nævnte skoleaar henholds- vis 17, 21, 22, 17 og 11. Siden l884 er der ved seminariet bleven underholdt en øvelsesskole, der i femaaret gjennemsnitlig har havt omtrent 2O elever. Seminariets udgifter, der dækkes ved tilskud af oplysningsvæSenets fond, seminarii lapponici fond og det saakaldte finnefond, udgjorde-i 1885—86 kr. “22 583, i 1886—87 kr. 23 874, i 1887—88 kr. 25170, i 1888—89 kr. 23 296 og i 1889—9O kr. 22 802. Ved seminariet opbevares den samling, som kong Carli 187 O skjænkede til Finmarkens almueskolevæsen. Samlingen tæller 275 nummere og indeholder et rigt udvalg af anskuelsesmidler. Seminariet har en samling materiel til brug for øvelsesskolen og til undervisningen paa seminariet i de forskjellige fag. Der er en samling af fugle, lO2 arter i 190 eksempla-rer. Den kommunale pigeskole, der nu er ophævet, talte i 1886: 107, 1887: 92, 1888: 91, 1889: 104 og 1890: 121 elever, for- delte paa 5 klasser, af hvilke 4 havde to afdelinger. Lærerperso- nalet bestod ved udgangen af l89O af 5 lærerinder og 2 lærere. Skolen har aarlig havt et tilskud af brændevinssamlaget. Byens folkeskole havde indtil 1842 kun en lærer, som til un- dervisning havde 150 børn, der kom i skolen 11Z2 dag om ugen. Endnu saa langt ned i tiden som i 1848 havde skolen kun en lærer, en hjælpelærer samt en lærerinde i haandgjerning, og dens hele budget beløb sig kun til 230 Spdlr. Nu holdes skolen i to egne og et leiet lokale; samtlige disse tænkes i den nærmeste fremtid afløste af et skolehus, der kan optage den hele fo1keskole. Til folkeSkolen var i 189O indskrevet 728 elever (339 gutter, 389 piger) mod 644 i 1885. Antallet af de gjennemsnitligi 1886—9O underviste elever var i førstnævnte aar 665, i sidst- nævnte 548. Undervisningen besørgedes af 5 lærere og 6 lærer- inder i fuldstændige Poster samt af 2 timelærere og 3 timelærer- inder. Skolen har 2 skolebygninger, men har desuden i den sidste del af femaaret maattet leie lokaler privat til nogle klas- ser. Antallet af sko1eværelser var 11 og af klasser 21, hvoraf 8 for gutter, 1O for piger og 3 fælles for begge kjøn. Skolefor-