Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 3 I des for første gang det iresolutionen af 1836 fastsatte maximuns- tal 20. En stærk forøgelse fik seminariet ved kongelig reso1ution af 25de februar 1860, elevantallet forøgedes da til 48. Ved bevilgningen til nye bygninger blev Tromsø by fast- s1aaet som seminariets fremtidige sted. Denne bevilgning blev givet af Storthinget 18 62Z63 for budgetterminen 1863—1866. Allerede den 15de januar 1866 kunde man tage hovedbyg- ningen i brug. Denne indeholder foruden læseværelser et bibli- othekværelse, samt l værelse til seminariets samlinger; den er 39 alen lang, 22 alen bred samt 13 alen høi. Hovedbygningen har faǫade mod syd; paa dens venstre fløi ligger bestyrerboligen. Seminariets tomt er for en større del optaget af havean- læg. Blandt de øvrige bygninger er et stort, rummeligt og vel udstyret gymnastiklokale. “ Det hele byggearbeide afsluttedes ved udgangen af 1867. Efter flytningen til Tromsø var bestyrelsen af seminariet overdraget til en af de ansatte lærere. Ved kongelig resolution af 19de januar 1857 oprettedes et bestyrer— og førstelærerembede ved seminariet. I 1866 blev uddannelsen af lærere for de finske distrikter overført til A1tens 1ærerskole. Denne opgave, som seminariet havde havt fra sin stiftelse, var altsaa ophørt. Men forandrin- gen blev kun af kort varighed. Allerede 187 O optoges igjen ved seminariet undervisning ikke blot i finsk, men ogsaa i kvænsk, forat kvænerne kunde faa lærere med kjendskab til sit sprog. Seminarieelevernes praktiske uddannelse fik efter flytningen en ordning, idet der blev overdraget seminariet en del undervis- ningstimer ved byens saakaldte nordre almueskole, hvor semina- riets —elever turvis kunde undervise under seminarlærerens vei- ledning og opsigt. Søgningen til seminariet har bevæget sig mellem vide grænd- ser, nemlig fra 2 til 54 elever. Seminariet begyndte, Som berørt, sin virksomhed 1826 med 2 elever; ved udgangen af 1827 var der 5; i 1828 var der 17 elever. Fra dette aar og indtil flytningen varierede antallet fra 13 til 20. I 1849 var der 16 elever. Fra læseaaret 18 49Z5o til udgangen af læseaaret 18 ÖVås varierede elev- antallet mellem 19—30. Læseaaret 18Ö8Zå9 havde 3O til 34. Læse- aaret 18Ö9Z6o 38, 1860Z61 48 og i de følgende tiaar mellem 31 og 48. Efter denne tid til 1876 har det bevæget sig mellem 48 og 54. Fra 1838 til 1875 er dimiteret et antal af 492 elever, hvor- a-f 52 før flytningen og 44O efter. Fra flytningen indtil halvhun- drede aars festen i 1876 har seminariet havt et samlet antal af 549 elever.