Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/35

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3O TROMSØ AMT. nariet udvidet, det fik flere lærerkræfter og undervisningsfag og flere elever. Sko1eloven af 1827 bestemte oprette1se af faste skoler, og flere lærere tiltrængtes; en udvidelse af seminariet blev nødvendig, forat det kunde tjene som en almindelig lærer- anstalt for kirkeSangere og sko1elærere overensstemmende med skolelovens § 8. Ved nævnte resolution ansattes en tredje lærer med aarlig gage af 30O spd. og fri bolig og brænde. Som nye lærefag op- toges geografi, fædrelandshistorie, kirkemusik samt underviSnings- methode. Indtil et antal af 2O elever skulde for fremtiden kunne op- tages, og af disse skulde 4 tale det finske sprog. Ved udvidelsen skulde seminariet komme til at svare til lov- givningens fordringer. “ Det varede imidlertid ikke længe, førend der fra seminariet klage- des over ti1standen, stærkest over det daarlige lokale. Seminariet havde aldrig havt overflødig plads. Men efter udvidelsen i 1836, da elevantallet var 13—20, blev lokalet i Trondenes for trangt og uhensigtsmæssigt. Seminariebygningen var et enetages hus, 19 alen 1angt, 8 alen bredt og 5 alen høit. Denne bygning var undervisnings1oka1e, bolig for en lærer samt for alumnerne. Disse holdt til paa tag1oftet, der var soveværelse, opholdSværelSe og forraadSkammer. Til sammenligning anføres, at det Største klasse- værelse i de nærværende seminariebygninger er 24 alen langt, 9 alen bredt og 6 alen høit, altsaa ikke ubetydeligt større end den hele seminariebygning paa Trondenes. Bygningen var omtrent 2O0 aar gammel og ikke uberørt af tidens tand, og yderligere svækket ved at være flyttet og opført paa forskjellige steder. Om vinteren føg sneen ind gjennem væggene, navnlig paa tagloftet, heder det i den officielle indberetning. Om sommeren under- viste man for aabne vinduer, «hvilket imidlertid ikke kunde lade sig gjøre om vinteren uden Største ulei1ighed og skade for sund- heden ». Departementet nærede fremdeles mange betænkeligheder ved at flytte seminariet til en by; da flytningen omsider foregik i 1848, heder det, at flytningen til Tromsø kun bør betragtes som midlertidig, indtil yderligere oplysninger er indhentede, om der ikke muligens kunde findes et antet sted paa landet i Tromsø stift, hvor anstalten hensigtsmæssigst maatte blive at anlægge. I overensstemmelse hermed fattedes kongelig resolution 21de februar 1848 angaaende flytningen. SeminarietS flytning foregik i Oktober 1848. Ved kongelig resolution af 25de januar 1852 var det bestemt, at der kunde optages 8 alumner til at uddannes Som lærere ide finske diStrikter. Fra begyndelsen af læseaaret 18 Ö3Zå4 overskre-