Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 27 Transp. kr. 1 382.74 Bibliotheket ...... . . . » 298.44 Lønninger ........ » 4 312.87 Aarsberetning og aarshefter ........ » 503.68 Assurancepræmie for samlingerne ...... » 50.00 Eiendomsskat, brandkontingent, renter og afdrag, vedligeho1delse ............ » 1 351.46 Lys og brænde ............ » 212.60 Den særskilte bevilgning til første-konservators reiser » 250.00 Blandede og tilfældige udgifter, inklusive porto. . » 240.53 kr 8 602.32 Beboldning 31Z12 1896: Restancer ....... . kr. 79.00 Indestaaende i sparebanken . » l 726.66 Do. hos kassereren. » 3 102.70 -—-—— » 4 908.36 Kr. 13 510.68 SI(0Ie1’. Tromsø offentlige skole jbr den høiere almendannelse. Sognepræsten i VadSø, P. V. De“inboll, foreslog paa stor- thinget i 1824, hvoraf han var medlem, oprettelsen af en lærd skole i «Nordlands stift», idet han som et passende sted anbe- falede Trondenes, hvor det i samme aar stiftede skolelærersemi- narium havde faaet sit sæde. I Tromsø omfattedes tanken om en høiere skole med interesse, og nogle af byens borgere indgav i 1827 et andragende om, at en skole maatte komme istand i Tromsø. Storthingeti 183O bevilgede et aarligt tilskud af 45O Spd. til en middelskole paa ’IÎromsø. Efter kgl. resolution af 4de juni 1831 skulde skolen sættes igang, saasnart byen havde skaffet skole- være1ser og bolig for bestyreren. Skolen sikredes et aar1igt til- skud af Finmarkens brændevinsafgiftskaSSe paa 20O spd.; dersom skolens udgifter oversteg de saaledes tilstaaede beløb, maatte byen selv tilskyde det ma-nglende. Der skulde ansættes en overlærer, en adjunkt og en timelærer. Skolen fik to hovedklasser, a-f hvilke den nederste deltes i to afdelinger. “ I aaret l833 begyndte skolen med en lærer sin virksomhed den 7de januar med 18 elever. Skolen kunde efter ferien sættes fuldstændig igang efter planen. En paa stedet fra ældre tid bestaaende borgerskole optogesi 1856 i den offentlige skole, som derved modtog en betragtelig udvi- (le1se; skolen indrettedes i 1858 som fuldstændig lærd— og realskole. Ifølge skoleloven af l7de juni 1869 omdannedes den til «of- fentlig skole for den høiere a1mendannelse» med midde1skole og