Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

26 TRoMsø AMT. De minera1ogiske samlinger indeholder de af Karl Pettersen fra amtet indsamlede bergarter og forsteninger fra SpitZbergen, indsamlede af ishavsfarerne. I oldsamlingen er godt repræsenteret den arktiske stenalder og derhos den yngre jernalder. Af yngre jernalder er der et par vægtige halsringe af sølv fra Lyngen og Spænder af bronce fra forskjellige kanter. Fra middelalderen er der adskillige kirkelige gjenstande, særlig et godt vedligeholdt alterskab fra Andenes gamle kirke med typiske figurer. Bibliotheket staar i bytteforbindelse med 102 forskjellige videnskabelige Selskaber og institutioner. Virksom baade ved musæets oprettelse og senere som med- lem af dets bestyrelse var adjunkt, senere toldkasserer Karl Pettersen. Tromsø musæum omfattes med megen interesse baade af byens og landdistriktets indvaanere, ligesom det ogsaa jevnlig besøges af de fremmede reisende, der passerer byen. Almin- deligvis har antallet af besøgende dreiet sig om 1000O aar1ig. Tromsø 7Il’tl-S’(I3itrm‘8 indtægter og udgifter. Indtægt: Beholdning ifølge forrige aars regnskab . . . Kr. 4094.85 Bidrag for 1896: Af kong Oscar den 2dens legats rente- fond .......... Kr. 164.59 Tromsø amtskommune . » 300.00 Nordlands do. ..... » 100.00 Finmarkens do. ..... » 120.00 Tromsø samlag for brændevinshandel. » 1 400.00 Medlemskontingent ...... » 339.00 Entrépenge ......... » 326.96 » 2 750.55 Statstilskud for budgetaaret 1896—97 . » 6 600.00 For so1gte gjenstande ...... » l5.00 Indvundne renter i sparebanken . . . »:§0.28 Kr. 13 51O.68 O Ud gift: De historisk-antikvariske samlinger . . . Kr. 72.22 De naturhistoriske samlinger . . . . . » 1 0O2.26 Reiseudgifter ....... ....: àÞ 308. 2 6 Transp. Kr. 1382.74