Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/268

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


’l’ROMSØSUNDET HEBHE1). 261 dyb, medens Storleden er bredere. Der gives faa indseilinger saa opfyldte med grunde Som Sidstnævnte. Efterat Lyngø er passe- ret, er farvandet rent. Vengsøj)“orden gaar vestlig ind mellem Vengsø og Kvaløen, og fra dens østre del stikker KaZ]“)’orden ind i Kvaløen i sydlig retning 14 km., indtil den i den sydlige del sender en arm mod øst, Saa langt at Kvaløen deles i to dele, der kun er forbundne ved et kort nes. Fra Vengsøfjord gaar Vaagsø-sund nordlig mellem Vengsø og Vaagsø. Skagøsundet gaar i nordøstlig retning mellem Ribbenesø og Ringvasø; fra den vestlige del gaar Skarsj-Tord mod —nordøst. Den sydvestlige del af Langsund mellem Ringvasø og Reinø danner grændsen mellem Tromsøsundet og Karlsø herreder. Havne. Havnen i Tromsø er omtalt under Tromsø by. Under Ringva-sø i Tromsøsund ligger straks søndenfor ind- seilingen til Langsund en liden lav holme, paa hvis sydSide er god havn for mindre fartøier med 4 favne vand og sandbund. Ligeledes er der fortrinlig havn saavel imellem Nipø og den store nordenfor liggende Reinø, 8—1O favne va-nd, som mellem Nipø og holmerne paa 4 favne vand. Ved Oldervik paa den vestlige side af UlfSfjord en aaben red. Skevaag er en liden, fra n.ø. til s.v. i Spidsen af forbjerget mel- lem Grøtsund og Ulfsund indgaaende, ca. 45 m. lang og 11 m. bred kjeile, som er tilflugtssted for baade under uveir paa reiser til og fra Ulfsfjord og til den indre del af Lyngenfjord, ligesom den ogsaa har nogen betydning under si1dfiske i Kjosen og Sørfjord. I den ydre del af Tromsøsundet herred er der nogle ha-vne: I Ljøsøsundet mellem Ljøsø —og Vengsø er en liden, men god havn for mindre fartøier tæt ved gaarden paa LjøSø; større fartøier maa ankre midt i sundet, men— 15 favne vand og stærk strøm gjør ankerpladsen her mindre god, nordlig vind sætter svær rulling. Tromv‘ik er en i alle vinde god skibshavn med 4—8 favne vand. For stille og modvind kan ogsaa— ankres ved den sydlig paa Vengsø liggende Vengsvik paa 4 favne, sandbund. I bugterne ved Finkirken og Jutevik iTromsøsundet paa nord- siden af Skagøsund er gode havne, ligesaa i sundet ved Teist- h()lmen i Tromsøsundet. To ubetydelige havne i Maasvik og Enge.:ik paa Vestsiden af Ribbenesø, fjernt fra de bedre indseilinger og med kun 8— 12 fod vand, er kun for meget smaa fartøier. W Ved Risø er ankerbund langs hele værets østlige kyst; men dybden er i flere kabellængders afstand fra land kun 2 favne. Længere fra land har man vel dybere vand, men er her udsat for nordvesten og rulling.