Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/234

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BARDO HERBED. 227 Bardoelven og er bevokset med frodig furuskog, det andet, ca. 10 ha. stort, støder umiddelbart til Aasens statsskog og ligger- noget tilfjelds; det er ogsaa bevokset med furu. Elvevold, af skyld mark O.28. Et skogstykke, furuskog, er ved skjøde af 16de juli 1885,. thinglæst samme dato, overdraget Staten mod a“fløsning (i henhold til kongelig resolution af 15de august 1884) af sammes hugstret i Elvevold skoge; det støder til Blaabergskogen (Eggen). t Karlstad, af skyld l mark 10 øre, bruges af forstvæsenet. Sørhus, af skyld 11 øre, bruges af forstvæsenet. ’ Langjbssmoen, af skyld l mark 10 øre, bruges af forstvæsenet. Sørskogen, af skyld 1 mark 38 øre, bruges af forstvæsenet. Under denne eiendom hører en sæterplads, der er bortfæstet paa aaremaa1. 1S‘letten, af skyld 61 øre, ber bortbygslet. SleZten,„ af skyld 61 øre, er bortbygslet. “ Bonnes, af skyld mark O.55 er indkjøbt i henhold til kon- gelig resolution af Þ27 november 1875 for kr. 3200.00. Bardo kirke er en ottekantet tømmerkirke, opført i tiden mellem 1825—1829, med 3OO siddepladse. Bardo blev ved resolution af 22de februar 1853 lagt til det nye Maalselven præstegjeld. “ C a Veie. “Hovedveien fra ‘S’øveien i Sa1angen fører fra Kiste- jbsbro opover Salangsdalen forbi gaardene Leirbækmo og Kroken til Brandvold .og —— idet den under nordøstlig afbøining forlader dette dalføre à videre over Kobberyggen (største høide over havet 152 meter) til veiski1let ved Bardo kirke, 15.2 km. fra herreds- grændsen ved Kistefosbro og 28.8 km. fra Søveien. t Stigningent fra Brandvold opover Kobberyggen er 1 paa ’15; veien er her til- dels baade smal og stærkt kurvet. Veibredden iøvrigt er fra 3.75 til 2.50 m. Denne vei er i 1ighed med veien nedover Salangen- stærkt og tungt befærdet og derfor vanskelig at holde i god stand. l “, Paa gaarden Kroken er skydsstation, hvorfra skydses til Sø-— veien 18 km. og til Sætermoen 12 km. Partiet over Kobberyggen, omtrent 11 km., har der været tale- om at omlægge, hvorved man vil erholde en fladere og idethele-“ taget tidsmæssigere vei end den nuværende. — Fra kirken (70 meter over havet) fører én vei nedover dalen i retning mod Maalselven og en anden opover Bardodalen. Den første gaar forbi gaardene Kirkemo, Aasland, Høiden-, Jevningen, Moen, Rydning(m, Blomstrand og videre med en stor sving ind i Skoelvdalen til Sundli og Hammersletten (Maalselvens grændse), 23.3 km. fra Bardo kirke (veiskillet). Veibredde 3.14—3.75 m.; største