Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/211

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


204 TBoMSø AMT. Myrer. Store myrer er der omkring Divielvens kilder. Længere nord har man den lange myrstrækning efter Öuolbmavagge og Skakterdal samt myren om Öievðasjavrre og Garasjavrre. Paa Vestsiden af Dividalen er myrer langs A.navøtns dalføre. Norden— og vestenfor Maalselven er adskillige myrstrøg, der er ufarbare aaret rundt, saaledes: Fuglemyrene, de store myr- strækninger iBuoe(:evagge, Stormyr og Vollamyr. Torv bruges ikke til brændsel. — Der er store multemyrer, men de ligger høit. Der sælges i gode aar maaske 10 tønder multer. Fredlyste multemyrer er der ved foden af Renskallen, i Akka og Nøkkefjeldet, paa Berguglehøiden og i Maukens vestre del. De er dog ikke af synderlig betydning. Skog. Maalselvdalen har det største skogareal af alle herre- derne i Tromsø amt. Skogene bestaar af furu og birk; vækster- ligheden er tildels god, naar hensyn tages til klimatet. Birke- skogens areal er meget større end furuskogens. Dividalen er skogbevokset i sin hele længde. Birken gaar lige op til Anavatn og til Altevatn iBardo, men furuen gaar kun til Sandelvdalen. En stor del furuskog tilhører staten; enkelte gaarde, som Foss-mo, har stor furuskog. Der er ogsaa meget birkeskog; nederst i bygden er den temmelig udhugget. Der udføres en del tømmer, og der er end- nu nok tømmer til husbygning for herredets behov. Der flækkes adskillig næver. Tjærebrænding er ikke ubetydelig, og der tilvirkes ca. 16OO tønder. Der betales lidt til Staten for rødderne. Der er ogsaa megen orreskog. RathkP skriver allerede i 1801: « Det hele anlæg med ny- byggere har uden tvil skadet de her værende skoge noget; men upaatvilelig gavnet saa meget ved forbedret jordbrug, at dette fuldkommen betaler skaden; det var kun at ønske, at eksemplet maatte virke efterligning blandt de ved kysten boende bønder. Den iver, hvormed der sørges for skolevæsenets bedre indretning, vil uden tvil virke mest hertil.» I Maalselven antages det aarlige hugstkvantum, efter at den gamle tørre og affældige skog er oprenset, ikke at dække distriktets behov. Da der kun tilvirkes lidet tømmer, vil dette ikke af forstvæsenet fremdrives til lagerplads og sælges ved offentlig auktion. Bygden maa faa sit tømmerbehov dækket fra skoge, der ligger øverst i bygden, og tømmeret sælges ved auktion paa roden. God furuskog er bleven mere og mere sjelden, og den vækster- lige naaleskog tilhører hovedsa-gelig staten.