Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/209

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


202 n ’I’ROMSØ AMT. Udsæd af korn var i i1886—1891 aarlig 372 hl., af poteter 1 431 hl. Herredsstyrelsen har angivet værdien af 1 maal jord til 10—-15 kr., og omkostningerne ved dyrkningen af l maal til 1O—25 kr. Englandet er ei ubetyde1igt, det er dels dyrket eng i ind- markerne dels udslaatter, hvilke sidste i gode aar sjelden høstes. Havnegangene er udmærkede, og der er store udslaatter. De Største gaardbrugere har sætre. Arealet af græsgange over trægrændsen er meget betydeligt; østenfor Dividalen har mosen fortrængt græsset, men vestenfor er hver fjelddal mere og mindre rigt græsbevokset. Et par dage efter at sneen er gaaet bort, grønnes dalen; græsset vokser utro- lig hurtig, og græsvegetationen er rigere, end vi mangesteds søndenfjelds er vant til at se den. De udstrakte fjeldbeiter og den rige græsvækst tillader et forholdsvis stort kreaturhold. Produkteme fra fædriften fra her- redet ansees i regelen som godt og omhyggeligt behandlet. Fjeldpartier omkring Mauken nordligst for Maalselvdalen er rigt l bevokset med græs. Skraaningerne benyttes som havnegange og tildels til udsla-atter og er indtil 1 4O0 fods høide bevoksede med skog, hvoraf en hel del furu. Ta-mokdalen er bevokset med birkeskog og har tidligere i sin sydlige del ogsaa havt god fur11skog, der dog nu er ødelagt; der staar kun igjen hist og her endel storgrenede og forvredne træer. Her er ogsaa god græsvækst undtagen i den nedre del, hvor der er myrlændt. Store Bratlifjeld over Rostavatn er græsklædt lige til toppen og skogbevokset i sin nedre del. Kvæget er dels blandingsformer af ayrshirekvæg med norsk kvæg, dels dyr, som maa henregnes til det ublandede norske kystkvæg. . Maalselvdalen har mange ret gode og værdifulde dyr med ensartet præg, god kropsbygning og gode melketegn. Kvægbesta-n- den viser efter saavidt lang tids forløb endnu tydelige spor af den fremmede races bygningstræk og præg. Foruden ayrshirekjør har der, som før omtalt, været endel hollandske og nogle russekjør. Tuberkulose er noksaa almindelig, og enkelte besætninger er nedslagtede. — Der sælges kreat11rer, men ikke sauer; der er mest gamle norske sauer. Griseholdet er daarligt Opdræt og Salg af kvæg er tiltaget noget, medens faare- holdet er aftaget meget.