Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 15 Dette var dog langt under forventning. Toldfrihedens tyve aar var næsten forløbne, og endnu var den udenlandske handel fra stedet slet ikke begyndt, ja, ikke engang forsøgt. Thi netop først nu havde kjøbmændene Figenschou og Giæver kjøbt en slup paa 25 commercelæster i Flensburg, og nu først skulde de vove at reise med den direkte til spanske havne. Hidtil havde kjøbmændene, som landhandlerne, sendt sine jægter herfra til Bergen.» «Kjøbenhavns Handelstidende» for 1807 beretter mindre velvilligt: «Tromsø har bare 3 handlende, naar undtages brændevins- tobaks— og niirnbergerkræmmere. Kun faa kommer fra andre steder til Tromsø paa spekulationer, saa at landets produkter ved dem kan udskibes. Russehandelen, som har været af nogle be- gyndt, er nu i mærkelig aftagen. Vaaningerne er saa uregel- mæssig opførte, at man maa gjætte sig til, hvad der skal være gader. De her staaende kirkestuer, d. e. smaa bygninger, som før kjøbstadens anlæg var opførte af dem, som noget langveis fra hørte til sognet, for heri at opholde sig, naar de søgte kirken, kan i tilfælde af ildebrand blive meget farlige for byen og især for pakboderne.» Vargas Bedemar, der besøgte byen i l812, siger, at den «har omtrent 15O indvaanere, er meget uregelmæssig bebygget, men har dog vakre bygninger, og mellem kjøbmænd og embedsmænd synes der at herske en meget behagelig selskabelig tone ». Syv aar efter byens anlæg havde den 84 indbyggere, og efter 14 aars forløb kun l50, hvoraf 13 handelsmænd, 3 sko- magere, en skrædder og en smed. Byen havde ingen skibe, kun jægter, der førte varer til og fra Bergen; om direkte handel paa udlandet var der i de første aar af dens tilværelse ikke ta1e. Krigsaarene snart efter byens anlæg bidrog til at sinke dens opkomst. — Paa Pølshavnen var der 2den august l812 en bataille mel- lem en skonnert paa 30 mands besætning og en slup paa 22 mand, ført af løitnant Bodenhoff, og en stor engelsk fregat, kom- manderet af den engelske lord Georg Stuart. Fregatten, der var paa 5O kanoner og havde en talrig besætning kom hid i den hensigt at indtage og ødelægge Vardøhus fæstning. Far-tøierne blev tagne af eng1ændernes barkasser efter en fortvilet kamp, i hvilken Bodenhoff havde 13 saarede, 5 døde, englænderne 14 saarede, deriblandt alle officererne, og 12 døde, hvoraf l officer, 5 underofficerer, l doktor og l korporal. I 1818 havde byen l8s handlende og 22 haandværkere: 4 skomagere, 2 murmestere, 1 seilmager, 3 bødkere,