Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/196

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MAA1.SE1.VBN HEBHP:1). 189 Øer: Ø i Maalse1ven n.ø f. Olderholmen 0.2 2 Olderholmer (i Maalselven) . . 0.7 Pusholmen ....... 0.5 26 smaaøer ........ 0.2 Sam1et areal af øer 1.6 Maalselven herred deles ved selve Maalselvdalen og Rosta- dalen. Ved beskrivelsen kan da først omtales den syd og vest for Maalse1vens vasdrag liggende del af herredet og saa den de1, som ligger øst og nord for vasdraget. Landet mellem Rostaelven i nord, Divielven i vest og rigsgrændsen i syd og øst er i det hele en fjeld- mark med forholdsvis milde former, paa hvilken enkelte høider hæver sig. Dog er her ogsaa betydelige høider, saasom .]ertta (tr. p.) (Hjert- tind) og i den nordre del: Likkavarre (tr. p.), hvis høide er om- kring 1 550 m., samt Har1Zflel(l (Buo.§§ervarre) mellem dette og store Rostavatn. Disse 3 betydelige fjeldstrækninger danner tilligemed fjeldstrækningen langs Divielvens østside med Sørli- -fleld, Dødesjffeld, Stovfield og Julusvarre et godt beitedistrikt, da det i lierne og fjeldskarene har rig græsvegetation og desuden baade skog og tilgjængelige snefjelde, især i den nordlige del. Den syd- lige og østlige del er derimod mindre skikket som sommerbeite, — en betydelig del af dette strøg er myret. Selv langs grændsen er vistnok ingen del af fjeldet ganske nøgen; men rensdyrmosen, som her gror tyk og frodig, kuer enhver anden plante, saa at det er sjeldent at se et græsstraa eller en blomst. Dividalen er skogbevokset ihele sin længde; birken gaar lige op til .4navøtn, men furuen kun til Sandelvdalen. Skjønt Dividalen kan siges at være beboelig i ca. 2O km. længde eller saa langt, furuskogen gaar, er her endnu ’faa matrikulerede brug; det øverste, Frihedsli, har i endel aar staaet øde. Landet vestenfor Dividalen begrændset af Maals- elv-en i nord, Kirkesdalen i vest og grændsen mod Bardo i syd er en vidtstrakt fjeldstrækning med dybe dalfører og mange skar med gode renbeiter. Fjelde paa denne Strækning i den østlige del vest for Dividalen er fra nord til syd: Lang- -fleld med LangZ’jeldtVind, HøgskartimZ, Ba3rra-loai(:ve, 2N)am(?s og Kistejj(‘l(l. I modsætning til landet paa østsiden af Dividalen med sin trættende ensformighed er landet paa denne side af Dividalen overmaade vildt og forrevent. Her er mange alper, og fjeldene har en betydelig høide; saaledes rager ÂËjZmes (tr. p.) mellem Divi- dalen og.Anavasdraget op til en I 669 m. Toppen er snedækket