Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/188

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.ENv11(EN HEBRE1). 181 Underlaget er ler eller Sand. Jorden egner sig for korn— og potetav1. Paa venstre side af Strømmen, især ovenfor gaardene nedre Kraknes, er jorden mere dyblændt, dels muld, dels myr og skikket til engdyrkning. Underlaget er tildels forvitret skifer. Grundforbedringer vilde bidrage til at forøge jordens frugtbarhed. Skjælsand findes og myrer af ganske god beskaffenhed. Dalføret omkring Rosfjord er temmelig vidt og aabent og begrændses paa begge sider af lave og sagte afskraanende fje1dlier, hvor jord- bunden som oftest er frugtbar og frembringer en rig plantevækst af forskjellig slags 1øvskog, og hvor bregner med græsarter danner en art underskog og giver god havnegang. I afstand fra sjøen er gjerne frostlændt. Der dyrkes byg og lidt haVre til grønfoder. Græsfrø saaes ikke, undtagen paa et par gaarde. Arealet er saaledes udnyttet: Agcx . . “ . . 1.8 km.2 Eng . . l1.2 » Ager og eng ............. 13.0 km.2 Skog ............ . 50.0 » Udmark, snaufjeld, myr, indsjøer, sne . . 651.0 » 714.0 km,2 Udsæd pr. maal er: Byg .......... O.40 hl. . Udsæd af korn var i l886—-1891 aarlig 416 hl., af po- teter 3 368 hl. Der er kun lidet nyland opryddet i senere tid. Korndyrk- ningen er aftaget, siden kornet blev bi11igere. Potetdyrkningen er ti1taget noget. Der er ingen s1aamaskiner. HerredSstyrelsen har angivet V ærdi en af 1 m aal j ord til 15 kr., og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 20—6O kr. Lenviken har tildels gode beiter, dog neppe større, end at de i det hele trænges af den-fastboende befolkning. Beiter for ren findes paa begge sider af Heggeda1en og He1vedesdalen paa Senjen. Paa fastlandet er rig græsVegetation op til over 600 m. Senjenøen mangler i det hele renlav, der er renenS vinterføde. Ren beiter paa Fagerfje1d. Der er intet sæterbrug. Kvæget er idethele stedegent. Øverst oppe ved Rosfjordvatn og tildels i Græsmyrskogen er kjørene smaa og forkrøb1ede samt bærer præget af en mangelf-uld opdræt og mislig fodring.