Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/170

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEHG I—IERRED. 163 fra kysten og maa søges i havet, og almuen er derved bleven saare forarmet. Adskillige gaarde ligger øde, og flere vil blive forladte, naar husene derpaa er nedraadnede, thi at bygge huse i denne egn vil ingen paatage sig, hvis fisken ikke skulde vende tilbage i mængde. Som bevis paa egnens dyre skyld og jordens liden værdi, anføres b1ot, at 8 voger jordegods nylig var solgt for 8 tønder tran, fordi de blot var eieren til byrde.» Større husansamlinger i herredet er der i Havn .— 28 huse- med 144 indbyggere Af den samlede tilstedeværende befolkning i Berg (l849) var i 1891: 45 kvæner (35 norsktalende) og 26 finner (lO — ). Berg har efter matrikulfortegnelsen 42 gaardsnummere, hvoraf hører til Berg sogn 17, til Torsken sogn 25. Herredets matrikulskyld er 8l.lO skyldmark; der er 135 skyldsatte brug, 14l jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug O.57 skyld- mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er 1793 kr. Bergs præstegaard (1.39 mark) med Bergsøerne (l.29 mark) og Grylletflordbotn (0.74 mark), tilsammen 3.42 mark, har 4 hus- mandspla-dse. Gaarden har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af l9de juni 1882. Hovedbrugets areal m. v. er af sognepræsten i 189l opgivet sa-aledes: Indmark 12 maa1, udmark 30O maal, skogens fladeind.hold lO0 maal (træbestanden er birk og lidt rogn). Besætning: 3 kjør, 2 ungfæ, 4 faar. Gjennemsnitlig avling 80O voger hø. 4 husmandspladse med et samlet indmarksarea1 af 16 maal og en samlet besætning af 8 kjør, 3 ungfæ og 18 faar. Paa pladsene var i 1890 sat 8 hl. poteter. ‘ Bergsøerne (2.63 mark), Meú“ordbotni (1.64 mark) Ersflord (2.55 mark) hører til de større brug; Holmen (1.41 mark) (Holmen- vær) i Torsken, havde 1ste januar 1891: 6 storfæ, 1O faar og 5 høns og i 189O satte 11Z4 hl. poteter. Grundffarnes (5.39 mark) i 16 brug. De større gaarde i Torsken sogn er: IØerringvik (1.78 mark), Vikan (l.07 — mark), Leikvik (l.l4 mark). I middelalderen tilhørte Torsken bispen i Bergen. K3erringvik, Holmenvær, Ø1xîja, Teistevik, Ballesvik med flere gaarde tilhørte Bjarkø-ætten.