Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/16

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

THoMsø BY. — 11 Nordland i sin magt. Først i 1794 an-lagdes Tromsø, og Bodø i 1816. Ønsket om anlæg af en by i Nordlandene er udtalt allerede af Petter Dass (1647—1708), men paa en maade, saa det synes, at han var uden haab 0m, at saa skulde ske: Men dersom Nordfarernes Tro var saa stor, De kunde faa Bergen henflyttet i Nord — Omtrent henved hundrede Mile, Hvor skulde den ganske Nordledingens Trakt Af inderste Hjerte sig fryde med Magt, Med lystige Ansigter Smile! Men hvad vil jeg ønske! jeg faar ikke ja, De bergenske flytter dog aldrig derfra, Vi maa vore Dage saa slide Og taale det samme, vor’ Fædre stod ud, Vi bære ei hel1iger’ Kjød i vor Hud; Thi maa vi for Synden det lidel Petter Dass’s sønnesøn, Albert Christian Dass, byfoged i Bergen, senere vicelagmand i Nordland, har i anledning af bedste- faderens hentydning til ønskeligheden af at faa en kjøbstad der nord, bemærket, at forslag herom ha-vde ofte været bragt paa bane baade i Petter DaSs’s tid og siden. «Men slige projekt- magere,» tilføier han, «begriber enten ikke, at det vil være skade for Norges fiskehandel i almindelighed, eller ogsaa har de kun privat fordel til hensigt Skade vil det blive, da de gamle kjøb- stæder vil ruineres. Fra en kjøbstad saa langt mod nord kan ei blive mere end fire maaneders seilads høieste sommer. Ud- faldet kunde ogsaa blive, at nogle faa familier i Kjøbenhavn anmassede sig handelen der, og ved sin ukyndighed paa tørfiske- handelen endnu mere vilde fordærve fiskeprisen, end da de fik Finmarken fra Bergen, andre uleiligheder at forbigaa, som vilde forenes med en kjøbstads indretning saa langt nord.» Peder Krog, biskop i Trondhjem, skal allerede i 1715 have foreslaaet at oprette en by i N ordland. I en afhandling fra 1771 siger Eiler Hagerup, tidligere amtmand i Finmarken, at baade Nordland og Finmarken burde have kjøbstæder, og senere skrev han i tidsskriftet «Samleren» «Tanker om en kjøbstads anlæggelse i Nordlandene». « De deputerede borgere» i Bergen publicerede i 1786 endel kontrabemærkninger og anmærkninger. Denne projekterede nordlandske kjøbstad tænktes ikke lagt saalangt nord som paa Tromsø; en forfatter nævnte Dønna paa Helgeland. Tromsø har vistnok fra gammel tid været en handelsplads; de omkring kirken opførte boliger og kirkestuer gav anledning til sammenkomster for den omkringboende befolkning. Det blev da et af de steder, som Ved forordningen af 5te Septbr. l787 ansaaes skikket for anlæg af den dengang paatænkte kjøbstad i