Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/136

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


-“ SA1‘ANGEN H1::RRE1). 129 — Fra Søveien .er anlagt vei opover Salangselvens dalføre til Ba-rdo grændse med videre fortsættelse inden dette herred over Kobberyggen til Bar-de kirke. Efter nogen stigning fra Søveien til Salangen kirke (Vashoved) sænker veien sig ned mod Nervatn, hvis nordre side følges til Strokkenes; her passeres Salangselven paa bro ved udløbet af Øvervatn, hvorefter veien ligger paa dettes vestre og senere søndre —side til gaarden Elvevold; den gaar videre i østlig retning, fordetmeste i nbgen afstand fra elven, med stigninger op og ned i det hakkede land; ved Bardo grændse noget nedenfor den vakre Kistefos, ]3.6 km. fra Søveien, gaar veien over Sa1angse1ven. Kjørebredden er fra 3.75 til 2.50 meter, største stigning 1 paa 15. De to broer over Sa1angselven ved Strokkenes (Strokkebro) og ved herredsgrændsen (Kistej’orsbro) er begge byggede .af træ, den sidste paa stenunderbygning, og har en betydelig 1ængde. Kisteforsbroen ved1igeho1deS i sin helhed af Bardo kommune. Den her nævnte vei er stærkt og tungt trafikeret og har derfor været vanskelig at vedligeho1de. Paa Søveien er fast skydsstation, hvorfra skydses til Kro- ken i Bardo, 18 km. „ En ny vei er projekteret fra Strokkenes gjennem «Flaaget», en meget steil fje1dstrækning ved Øvervatn, forbi Elvebakken og Præstbakken til Bardo grændse med videre fortsættelse til sam- menstød med bygget vei ved Reismyren, noget ovenfor Kistefors- bro. Længden er 10.7 — km., hvoraf 8 km. falder inden Salangen. Af bygdeveie i Sa1angen herred kan nævnes: Fra Magesaa8 til Rørbakken og Katrinehaug ved Rørbakvatn, ca. 1O km.; denne vei er endnu under arbeide. . Fra Salangsdal til Rotvik, 3 km. 0pover Bækkebotndalen til Solbakken, ca. 7 km. Fra Skaarvik (pa:a veien mellem Magesaas og Søveien) til SeØeskogen, omtrent 4 km. Veiene i Sa1angen er tildels rode1agte. Der er projekteret statsveie for 141 20O kr. “ Længde af ‘I’ Salangen hvert anlæg km. Strokkenes-F1aaget-Bardo gr. . . 8.0 Søveien-Ibbestad grændse med bro over “Salangse1ven ..... 1O.5 Der er projekteret h e r r e d S v ei e for 48 5O0 kr. Bækkebotn-Haugli ...... 8.0 Magesaas-—Rørbakken . . . 8.0 Bro over Løksebotne1ven Sa1angsdal— Laberg ...... 5 . 7 Over Lavangseidet fører god, fast ridevei fra Laberg ved Sa- langen til Rød ved Lavangen i Ibbestad. Nedstigningen er tem- melig besværlig. 9 — Tromsø amt. II.