Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/119

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


11 2 TRoMSø AMT. Havedyrknin g er ubetydelig, lidt næper og gulerødder; timian dyrkes. Udskiftningen af eiendomme har i høi grad bidraget til at fremme agerbruget. J ordbunden, som i regelen er frugtbar, blev ved sambruget paa de fleste gaarde udpint, idet det samme land aar ud og aar ind er bleven benyttet som kornland. Navnlig langs Lavangens bredder, hvor udskiftningen har virket, er der tydelige fremskridt. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .... — . . . 3.6 km.2 — Eng . . 12.4 » Ager og eng ......... . . . 16.0 km.2 Skog ...., “ ...... . 100.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne . . 1033.0 » — 1049.0 km.2 Gjennemsnit1ig avl pr. maal varifemaaret 1891—95: Byg, ..... 1,20 hl. . Poteter . . . 16.00 — Hø . . 200 kg. Foldighed er for: Byg. . “ . .3fold. — Poteter . . . 4 » Udsæd pr. maal: Byg . . . 0.40 hl. Poteter . . 4.00 — — Græsfrø ..... 3 kg. Udsæd af korn var i 1886—1891 aarlig 953 hl., af poteter 5324 hl. Der er opryddet meget nyland i senere tid. Dyrkning af korn er i de sidste aar aftaget noget. Dyrkning af poteter er ligeledes aftaget lidt. Havedyrkning har gjort noget fremskridt. Der var i 1896 2 slaamaskiner. Bearbeidning af agerjorden er forbedret. Kompostlægning er kommeti brug, og der er tildels indkjøbt kunstig gjødning. Herredsstyre1sen har angivet værdien af 1 maal jord til 15 kr., og omkostningerne ved dyrkningen af l maal til 30 kr.