Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

90 XL Stavanger amt. Af minder fra den forhistoriske tid har Stavanger amt et større antal at opvise end noget andet af Norges amter, navnlig for de tidligste for- historiske tidsrums vedkommende. Tallet af de bekjendte forhistoriske jordfund var efter optælling til udgangen. af 1884 for amtets forskjel- lige dele: Dalene. Jæderen. Ryfylke Sum. Ste11alderen . . . 22 477 35 534 Broncealderen . . » 47 10 57 Ældre jernalder . 39 199 63 301 Yngre jernalder . . 26 137 89 252 Suxn . . 87 86O 197 1144 I’dtrykt i procent af det antal fund, som ved samme tid kjendtes fra det hele land, kommer paa dette amt af den samlede fundmængde for stenalderen 23,9 %, for broncealderen 35,10Zo, for den ældre jernalder 15,ä‘’“‘’o og for den yngre jernalder 6,: %. “ Denne fundstatistik viser, at amtets overlegenhed over andre amter i denne henseende udelukkende beror paa Jæderens ualmindelige rigdom paa efterladenskaber efter den forhistoriske tids befolkning. De øvrige dele af amtet staar heri ikke synderlig over de fleste andre vestlandske egne. Paa Jæderen staar igjen Klep herred langt foran de andre her- reder I). Det viser sig videre-. at amtetS relative rigdom paa jordfund efterhaanden aftager mod den forhistoriske tids slutning, i jernalderen. Allerede i den ældre jernalder er den betydelig formindsket, og i den yngre jernalder naar fundanta1let ikke synderlig op over gjennemsnits- tallet for landets a-mter. Samtidig aftager ogsaa Jæderens overvegt over de to andre hoveddele af amtet. Af disse forhold-er naturlig at slutte. at amtet idethele har havt en forholdsvis meget talrig befolkning i de ældste dele af den forhistoriske tid. og at særlig Jæderen da har været meget tættere be1b1ket end nogen anden norsk landsdel af lignende ud- strækning Først efterhaanden kommer de øvrige dele af landet efter ved tiltagende oprydning og bebyggelse. Hvad særlig stenalderen angaar, staar Stavanger amt med hensyn til antallet af fund neppe over Smaalenenes amt, men fundene er i Smaa- 1enene meget jevnere spredte over det hele amt, og Jæderen udmerker sig desuden ved at have et meget betydeligt antal af verkstedfund d. e. findesteder, hvor en mængde omstrøet affald efter tilvirkning af stenred- skaber i forening med ufær(lige og færdige redskaber vidner om. at saa- dan ti1virkning har været drevet paa Stedet i større udstrækning i sten- alderen. Dette slags fund veier selvfølgelig adskillig mere som vidnesbyrd om menneskers tilstedeværelse paa stedet i stenalderen end andre sten- aldersfund, fordi de ikke, som almindelig er tilfældet med disse, indeholder blot et enkelt stykke eller nogle faa, men større, ofte betydelige mængder af gjenstande, og fordi de sikkert beviser et gjennem længere tid fortsat Z) Dets fundantal er for stenalderen 277. før bPO11C0fiI(I01“011 2l- f01“ den ældre jernalder 93. for den yngre jernalder 37.