Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

84 XL Stavanger amt. Land. By. Amtet l878 . 2518 l230 3748 l879 . 2403 l544 3947 188O . 2523 166l 4l84 l88l . 2564 1583 4l47 l882 . 2529 168O 4209 1883 . 2485 l709 4l94 1884 . . 244l l659 4l00 Med hensyn til den i 1879 stedfundne nedgang i landdistrikterne og sterke tilvekst i byerne maa det haves i erindring, at Stavanger bys ter1–itorium fra 1ste januar s. a. blev adskillig forøget ved ind- lemme1se af endel af Het1and heri-ed. Det aarlige gjennemsnitsantal for ovennævnte periode bliver i amtets landdistrikter 2480, i dets byer 1490, tilsammen 3970. Sammenl1o1des disse tal med folke- mængden i 1875 (idet hensyn tages til den nysomtalte ndvide1se af Stavanger), vil man finde, at der af hvert tusinde indbyggere var i bygderne 31 og i byerne 48 fattignnderstøttede hovedpersoner. medens de tilsvarende forholdstal for landets samtlige bygder og byer var henholdsvis 32 og 52. Amtet er saaledes i denne henseende, lige- som overhovedet de fleste kystdistrikter, hvor jordbruget ikke spiller en alt dominerende rolle, forholdsvis ganske gunstig stillet. Blandt amtets tvende fogderier har Jæderen og Dalene idethele noget flere fattige end Ryfylke, nemlig 33 mod 3O pr. l00O indb. Gaar man ned til herrederne, vil man finde det mindste antal fattig-understøttede iGjesdal (16 pr. 1000), Fossau(20), Strand (22), Fister (22). Sknde- nes (22), Lund (23), Aar-dal (:34) og Finnø (25), medens antallet er forho1dsvis størst i Hel1eland (35), Sande (3.5), Haa (36), Sjernerø (36), Bokn (37), 0gne (38), Jelse (38), Hetland (41), Sand (41) og Høiland (42), Den samlede ndgift til fattigvæsenet i amtets landkommnner er i den officielle Statistik for 1884 opgjort saaledes: Herreds- kassernes kontante ndlæg udgjorde ifølge den side 80 meddelte tabel kr. 135,91O. –Dertil kommer værdien af læg-dshold og natura1ydelser, opført med kr. 51,591, samt kr. 7639 som bidrag fra amtets verker og brug, medens man paa den anden side maa fratrække kr. 21,202, som er refunderet herredskasserne af staten, andre kommnner eller private. Som virkelig ndgift fremkommer derved et beløb af kr. 173,938, hvilket i gjennemsnit giver noget over kr. 7O for hver af fattigvæsenet understøttet hovedperson.

–C

For byernes vedkommende henvises angaaende de her behand- lede forhold til de specielle beskrivelser.