Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/90

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kommunal husholdning, skole- og fattigvæsen. 83 Jæd. o. Dalene. Ryfylke. amtet. l884 . . kr. 4l,l72 52,9ð9 S14,l3l 1885 . » 46,689 56,169 lO2,858 ]886 .... »:39,880 59,329 99,209 Hertil kommer de udgifter, som ikke udredes af den fælles heri-edskasse, men af kredsene selv, nemlig til opførelse eller ved- ligeholdelse af sko1ehuse, leie af sko1elokaler, godtgjørelse for kost- hold og herberge til lærerne m. v. samt antagen pengeværdi af dive1–se naturalydelser, hvilke udgifter i 188Ö androg til kr. 3302 i Jæderen og Dalene og kr. 3735 i Ryfylke, altsaa i amtet tilsammen kr. 7037 mod kr. 1l,77–5 i 1880 og kr. 20,608 i 1875. Endelig maa nævnes bidraget til Skolevæsenet for de i amtet Værende verker og brug, hvilket i l885 beløb sig til kr. 467O. Af sn1aabørnskoler fandtes i 1885 ialt 47, af almindelige arbeidSskoler 5 og af haandgjerningsskoler 41, hvoraf 1–4 alene i Høiland. Af saakaldte af tenskoler virkede i skoleaaret l885–86 ialt 98 med tilsammen 1271 elever ved undervisningens begyndelse og 116l ved dens slutning. Antallet af undervisningstimer var i gjen- nemSnit omtrent 95 pr. skole og de samlede udgifter kr. 4407, hvoraf kr. 4124 offentligt bidrag I skoleaaret 1876–77 fandtes der tilsammen i amtet ikke mindre end 230 aftenskoler. Antallet er saaledes bleven betydelig indsk1ænket, men samtidig har man ved at fo1–længe sko1etiden søgt at gjøre kurserne mere effektive. Paa adskillige steder er man i den senere tid begyndt at henlægge under- visningen i disse skoler til dagti1nerne; dette var i 1885–-86 til- fældet i 18 skoler. Siden 1875 har der været igang 2de amtsskoler, en i hvert- fogderi og hver med 2 lærere. De holdes afvekslende i de forskjel- lige bygder og nyder god søgning. Undervisningstiden for gutter varer 6 maaneder-, hvorefter der (siden 1880) holdes et 12 ugers kursus for piger. Hver skole har i de sidste 5 aar været søgt af 3O ti 4O gutter og 25 å 30 piger. Endelig har der i de sidste 5 aar, med bidrag af amtskommune og stat, virket en saakaldet »praktisk jenteskole« til uddannelse af unge kvinder. Denne skole, hvis 1ste kursus aabnedes i marts 1883, holdes paa gaarden.Aasland i Tin1e. Den har i de forløbne skole- aar været besøgt af tilsammen 58 elever-, hvoraf nogle med dels i1e1, dels halv friplads. FfittigVæSeI1ct. Til oplysning om a1ntets fattigforholde hid- sættes følgende tabel, der for hvert af aarene 1876–84 viser det samlede antal personer, der har nydt direkte understøttelse af fattig- kaSserne (hovedperSoner): Lan(l. By. Amtet- l876 . 2434 1l75 3608l l877 2–l:20 ll72:–3592 69