Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Kommunal husholdning, skole? og fattigvæsen. 81 væsentligst fra, at en betydelig kvotade1 af de udlignede skatter afgjøres paa anden maade end ved kontant indbetaling, nemlig ved overtagelse af „lægdshold og natura1præstationer til fattigvæsenet. Værdien af disse ydelser er for 1884 opgivet til kr. 51,591 og for 1885 til kr. 5l,358. Den store forøgelse af herredsskatternei 1886 har sin naturlige forklaringsgrund i den fra dette aar af paa her- rederne udlignede amtsskat. Aarene før 1884 er paa grund af de nye skattelove lidet skik- kede til sammenligning med den senere periode. Man indskrænker sig derfor til at meddele følgende tabel, der for tidsrummet 18–51–83 indeholder en opgave over den ved 1igningerne antagne formue (for hvis vedkommende der dog mangler oplysning for 1865 og tidligere aar) samt over de vigtigste kommunale skatter: Udlignet Samlet Antagen Udlignet Udlignet formue herredsskat fattigskat. skoleskat. skatteudligning 1000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. ]851 ? 6,684 6l,820 l2,292 80,796 l855 ? 7,98O 88,96O 13,62O l10,56O l8Ö0 ? 7,368 ]O6,272 l7,308 l3O,948 ]86Ö ? 15,324 12O,452 36,688 172,464 ]870 34,22O 26,364 13–5,444 39,840 2Ol,648 l875 39,056 34,888 148,36O 62,724 245,972 l88O 42,38l 4l,44O l59,l68 86.347 286,955 l8S3 42,424 38,996 169,375 S4,822 293„l93 Under opgaven over udlignet herredsskat er her fra og med 1875 tillige medtaget skatten til de særskilte kirkekasser„ hvilken i 1883 androg til kr. 8748. – Med hensyn til heri-edsskatternes fordeling paa de forskjellige skattefundamenter –har Stavanger amt været blandt dem, som, navnlig for fattigskattens vedkommende, er gaaede i Spidsen for en sterk udnyttelse af de personlige skatter. Allerede i 1865, da som gjen- nemsnit for det hele rige omtrent 58 pct. af samtlige kommunale skatter (herreds-, fattig- og skoleskat) blev udlignet paa matrikul- skylden og kun 42fpct. paa formue og næring, var forholdet i Stav- anger amt temmelig nær det omvendte, og man har i det følgende tidsrum i dette distrikt fortsat med efterhaanden at lette matrikulen, saaledes at den i 1875 alene bar 24 pct. og i 1‘885 endog kun 15 pct. af de udlignede kommuneskatter, medens det tilsvarende forhold for rigets bygder overhovedet i de samme aar var henholdsvis 38 pct. og 26 pct. Som personlig skat (paa formue og næring) udlig- nedes saaledes i Stavanger amt i 1875 76 pct. og i ]885 85 pct., gjennemsnitlig-i rigets bygder derimod i 1875 62 pct. ogi 188Ö 74 pct. af ovennævnte-skatter. Af den for ]887 udlignede personlige skat, ifølge oVenstaaende tabel ialt kr. 302,348, blev kr. 60,7.31 lignet paa formuen og kr. 241,617 paa indtægten. Da herredernes samlede skatbare indtægt i samme aar androg til kr. 3,570.700, bliver den for amtets bygder Norges land og folk. XI. l 6 f lå