Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/87

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


C 80 1ndtægter: Beholdning ved aarets Hei-redsskat, indbetalt Afgifter. .“. . . Renter ..... Indt. vedk. kirker og 0ffentlige eller private Refusioner .... Afdrag ..... Laan ...... Andre indtægter .“ . XL Stavanger amt. begyndelse . H O C ɔ O O x B kirkegaarde . bidrag ɔ O C n O O Tilsammen . . c Udgifter: Amtsskat, udbeta1t . Her-redsstyrelsen . . Rets- og politivæsen . Veivæsen ..... llIedicinalvæsen . . . Geistlighed og kirker Skolevæsen .... Fattigvæseu .... C B V U O O Afbetalt paa jernbanebidrag Renter af laan . . . Afdrag . . Udlaan ..... Andre udgifter . . . O c U O Beholdning ved aarets udgang. Tilsam1nen . . l886 Kr. 36,870 288,443 6.,O83 3,5l7 ö,279 20,209 l0,09l 2,l4] l0,465 6,623 39o;vå1 -19,?å2 7.167 3,957 11,446 a,221 1O,878 99,sä4 1 27,l19 S,64o 8,l75 ]6,324 2,äsB 4,3l3 37,622 l884 l885 Kr. Kr. 45,844 4l,537 236,626 243,0ll 6,649 5.917 4,637 3,429 6,06O 6,l96 26,8l 7 22,468 8,393 12,328 2,382 l,05l 15,875 l4,495 6,464 5,54l 359,747 355,973 6,68O 6,254 4,l33 4,559 14,838 17,293 3,675 3,803 16,661 l6,03(3 ’94,896 103,769 l35,910 128,52l 8,640 8,410 9,906 9,524 18,08l l5,215 2,987 l,699 5,502 3,606 37,838 37,284 359,747’ 355,973 390,T21 Til oplysning om heri-edernes formues- og skatteforhold hidsættes følgende tabel, der indeholder et sammendrag for amtets landdistrikter: Antagen Antagen Herredsskat, udlignet paa: formue. indtægt- matrikul. form. og indt. tilsammen lO00 kr 1000 kr. Kr. Kr. Kr. ]884 44,472 7,657 45,293 255,84O 30l,133 l885 42,898 7,5l4 45,204 258,379 303,583 1886 42,8l2 6,908 50,416 297,703 348,1l9 l887 40,976 6,982 43,313 302,348 345,661 Som det vil sees, er der gjennemgaaende en meget betydelig forskjel mellem de skattebe1øb, der ifølge denne opgave er besluttet udlignede, og de summer, som efter den næstsidste tabel virkelig er komne til indtægt i herredskasserne. Denne forskjel skriver sig naturligvis for en ikke ringe del fra restancer, men hidrører dog