Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/86

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Komn1unal hus-holdning, skole- og fattigvæsen. ?1“o -mr lSygehus-] Ven-æSen ÏLandbrugs- SîD(1SS)’g0– Sko1e- Andre Samlct ’ “ I væsen. i “ u væsen. væsen væsen g udgifter. N b1:dgct. Kr. ä Kr. “ 1(P. Kr. I(P– – l 1;1–. D 1(1–. l840 9.4OO 13,4O0 – – – 8,400 31.20O l845 8.800 18.6O0 l – – – g 4,70O 32.100 l850 4,600 i I5,800 I 1,80O – – 15.I0O 37,300 1855 å,eoo’ 12,600 . 2.8oo s.eoo – l5.7O0 4o.:3oo 1860 6.20O l 18.300 2.400 ti.8OO – g 6.600 4O.300 1865 5,800 Í 2l,OOO 4.300 8,(30O 2.90O “ ll,100 ö:3.70O l870 3.600 3l,lO0 ’ 3.4OO l2,800 2.900g i l7,ð0O 7l.31Ì)0 1875 4,4O0 42.000 3.000 18.400 6.000 17,900 9l.70O l880 7.5O0; 39.8O() “ 1l,6O0 26,4OO 8.800 23,30O 117.4OO I885 ti 5C10 d 37.200 e 6,5OO 30,000 10,000 23,:300 ll3.50O l886 g 6.500; 45.000 t3.8O0 d 3O,5O0 l0,20O 24,20O l23.20() 1887 1 0.000 Z 44,9OO 6,5O0 33.000 10,000 2O.900 l27,3(.1O c Den til daekkelSe af disse udgifter- paa 11liIH’ll(lll8ll udligne(le skat udgjorde i 1840 kr. 2,ov, ]855 og 1860 kr.:3,93, l870 kr. 4,4o, ]875 kr. 6,(;o. 188O kr. 8„To og l885 kr. 6,oo pr. Skylddaler og i 18813 og 1887 kr.:4,s1 pr. skyldmark. fl alle de 3 sidstnævnte aar er derhos foruden matrikulskatten i henhold til Skattelove11S § 7 hvert aar udliguet kr. .54,537 paa herrede1–ne. Amtsko1nn1unens laanegjæld udgjorde ved udgangen af 1S85 kr. 6l,()OO, hvoraf kr. 46,000 til oplysningsvæSenets fond. De laante- operationer, der i de to sidste regnSkabSaar kan sees at være fore- tagne, Staar i forbindelse med den i 1885“ fattede bestemmelse om amtsskattens delvise udligning paa herrederne, da a1ntskommunen forsaavidt maa staai forskud for herredskaSse1–ne. Foruden den egentlige laauegjæld havde amtSkommunen endnu til reSt at betale kr. 25,000 af det i sin tid til Jæderbanen tegnede bidrag. Amts- kom1nunens formue opføres samtidig med ialt kr. 1o5,82:2, hvoraf kr. 1l;:322 i udestaaende fordi-ingen-. kr. I20,000 i faste eiendomme (fordelt med 1igestore beløb paa fængselsbygningen„ syg-ehuset og landbrugSskolen) samt endelig kr.:–34,;3()() ii-ndbetalte jernbanebidrag. Amtsskolekassens indtægter var i 1884–8–5 kr. 24,703. 1885–86 kr. 2“4,772, 18S6–-87 kr. Ið,469, hvoraf 0plySl1î1lg’S– væsenets fonds bidrag henholdsvis kr. 18,ó27, kr. ]8,527 og kr. 2t.“264 og illl1ISl(O1ll1llll11(31lS tilskud i alle tre aar kr. 6,l7(3. Dens udgifter var i ]884–Så kr. 27,3:3S, ]885–sa kr. 24.:3S:3 og 1ss(;–ST kr.:2:2,:;(1:;. Af herredSkassernes kontante indtægter og udgifter meddeles efter den under a1beide væ1–ende officielle l(Ofll1lll1l1fllSfHÍlSilli følgende Sftl1ll1l8Il(l1’flg’: –