Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/85

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

78 ’ XL Stavanger amt. l(0mmunal husholdning skole- og lattlgvæsen. K0mmII1IfiI IIIISIl0I(I1li11g. Amtskom munenS indtægter og udg-ifter for de tre sidstforløbne budgetaar (a1ntssko1ekassen undtaget) vil sees af følgende sammendrag af –de i de trykte amtS– formandskabsforhandlinger meddelte fögedregnskaber: Indtægter: Beholdning-ved aarets begyndelse Udlignet skat ...... Bidrag af det offentlige . . . Udlignet paa byerne til fængselsv. . Renter, bøder, antegnelser . . Refusioner ..... Optagne laan ...... TîlSal1l111fi.“Il Udgifter: Den egentlige amtskommune: Amtsformandskabet. . . Sindssyge .‘ ..... Medicinalvæsenet iøvrigt . Abnorme børn . . –. . Bidrag til a1ntsskolekasSen Amts- og aftenskoler . . Landbrugsskolen. . Fældede rovdyr . Lønninger. . . Afdrag og renter . Andre udgifter . VeiVæsenet . . . Fængselsvæsenet .... Iøvrigt ........ Bel1oldning Ved aarets udgang . TîISal1llIlGIl Budgetaar. endende d. 28 febr. 1885 Kr. ?4,T81 l22,7l)il ]],3’?5 l,OO(i ]„O9l (3„334

1 7
296

]886 Kr. 77,882 ]3T,O95 l5,85O 7ö-5 657 O,5O] l5,000

256,75O

]887 Kr. 1]O,85I 136,248 c 1å,9Yä 76:3 Ö98 ]S,405 39,768 3.22,7lO O O (;„ll.3l så,s:26 1O,62l 1,284 O,17(3 12,646 Ö,517 1,70O 7,845 4,5OO 4,893 39,705 3,284 “.l96 77,S82 . . 2lT.2(l6 4,TTo 3ö,602 ]:3,6(3.5 1,322 6,l76 ]2,05l 5,757 1,305 8Ë138 4,s8S 4„413 45,l80

2,748

184 l]0,85l 2å1;,T;3o 5,Ö–in 38,750 ]O,735 1,964 6,176 ]3,624 ð,913l ],2] 6 8,O5O1 30,269 23,493 37,l4O– 3 41l F 778 l35,542 322,71(l Til oversigt over budgettets st.igning l1idsættes omStaaeude tabe1„ der for hvert 5te aar siden l840 indeholder opgave over de af amt-s- i“0l’H’liIlldSRabGi3 paa de vigtigste konti bevilgede beløb, forsaavidt disse er beregnede til udgift for HlI1ÍSl-(HSSPIl, altsaa med t“radrag af tilskud fra det offentlige *): I

  • ) Opgaverne er for aarene indtil Og med l885 hentede fra (ffl“Il(ff(’’8

l1og: A1ntSfOrxna11dskabet i Stavanger amt ]8:3i-l-1887. Sl(lVR11g0l’ 1897.