Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/81

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?4 XL Stavanger-g amt. “ opgives ved udgangen af 1885 til 493 km. i Jæderen og Dalene og 3OO km. i Ryfylke, tilsammen i det hele amt altsaa 793 km. Hertil kommer endvidere omtrent 1:35 km. offentlige rideveie (97 km. i Jæderen og Dalene. 38 km. i Ryfylke), hvorhos der for tiden angives at være ca. 112 km. bygdeveie under bygning Den samlede længde af hovedveie, der i t.idsrnmmet 1824–86 er udførte (nybyggede eller omlagte) eller bevilget til udførelse med bid1–agÞaf det offentlige, andrager til 284 km., hvoraf 65 km. før og 21O km. efter veiloven af l85l.– Udgifterne beløb sig før l851 til kr. 22l,716 (udelukkende af veifondet). senere til kr. 1,l78,662, hvoraf kr. 872,270 bidraget af veifondet, kr. Ö0,9ó2 af statskassen og kr. 2:35,44O af distriktet, ialt for den hele periode altsaa kr. 1.–100,378. (Jfr.:.ÞAngaaende en plan for kom1nu11ikatio11svæsenet«, Kristiania 1886. side 166). Amtsveikassens udgifter har i de sidste å aar, for hvilke regn- skab foreligger, udgjort: Budgetaar, endende d. 28 februar 1882 1883 1884 1885 188ti Hovedveienes vedligeholdelse 10,738 13,583 10.,909 12,292 l l,255 Snebrydning ...... 2,809 2,287 2,307 2,321 2.287 Strandsand, u huldiger, broer 2,692 6,093 2,953 3, I 54 3,2 l 3 Statskassen for hovedveie samt afdrag og renter . . . 19,964 28,088 – 13,602 13,879 Bidrag til bygdeveie . . . 3,707 3,958 4,614 2,378 4,830 Administration . . . . ],904 l,976:2,040 2,064 2,224 Forskjellige udgifter . . 4„7l2 3,412 3,602 3,894 3,942 TiI8ammen . . 46„526 59,397 26,425 39,705 41,630 gjennemsnitlig altsaa for den omhandlede femaarsperiode ca. kr. 42,700 aarlig-. Hovedveienes vedligeholdelse har siden 1854 fore- gaaet for amtskommunens regning dels ved fast lønnede veivogtere, dels ved entreprenører efter licitation. Om i1erredernes veiudgifter indeholder den officielle Statistik op- gaver indtil og med 1883. I det femaar, som afslutter med dette aar. har de kommunale udredsler til veiene udgjort i gjennemsnit kr. 17,278 aarlig, hvoraf kr. 1O,296 til anlæg og ombygning af veie og broer og kr. 5472 til vedligeholdelse. Dertil kom gjennem- snitlig kr. 684 om aaret til det almindelige skyds- og færgevæsen. FyI’VtB8e11. AmtetS kyst er udstyret med ikke mindre end 18 Staten tilhørende samt 2 kommunale fyre. Deraf er 4 kystfyre. nemlig Egerø af 1ste orden, 0brestad af 3die orden samt Kvitingsø og Utsire, begge af 2den orden. Af de øvrige 16 fyre er 1 af 4de, O af 5te og 4 af 6te orden samt endelig 5 alene forsynede med sideralapparater. Fyrenes navne og beliggenhed vil sees af følgende fortegnelse: