Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

70 XI . Stavanger amt. ogsaa af hensyn til fiske- og hummereksporten (Sogndal og Egersund). Nogen udførsel af is finder derimod ikke sted. Torvdriften er, som foran forklaret, over store dele af amtet, navnlig paa Jæderen og de ytre øer, af overmaade stor vigtighed men kan ikke egentlig siges at drives som binæring„ da den indgaar som et led af gaardsbruget. Hver bygd faar i regelen sin forsyning inden sine egne grænser, større anlæg for torvskur findes nu intet- steds- (tidligere var der et paa Some i Høiland), og kun paa faa steder bliver der tale om noget Salg udenfor herredet. Dette sidste finder neppe i nogen udstrækning sted udenfor Høiland og Hetland, hvorfra der sælges adskilligt af torv dels til husholdningerne i Stav- anger og Sandnes, dels til teglverkerne i sidstnævnte by. - Kommunikati0nsvæsen. I henseende til samfærdselsmidler maa Stavanger amt nu siges at være overmaade vel udrustet. Ikke mindre end 30 af distriktets 37 hei-reder staar ved jernbane eller regelmæssig dampskibsfart i forbindelse med dets hovedby og vigtigste handelssted, og de byg- der, som endnu savner disse befordringsmidler inden sine gi-ænser„ har gjennem gode landeveie næsten overalt en kort og bekvem ad- komst til by, jernbanestation eller dampskibsstoppested. Selv fra amtets mest afsidesliggende bygder vil en reise til Stavanger i vore dage kunne foretages paa l0 å 12 timer. Blandt amtets nyeste og tillige vigtigste forbindelSeslinjer er jernba11en S t a v a n g e 1–-E g e r s u n d, den saakaldte JædG1’b:lI1t“. Efterat Spørgsmaalet om dette anlæg, tildels i forbindelse med tanken paa en hel indlandsbane mellem Østlandet og vestlandet, inden de paa- gjældende distrikter allerede i længere tid havde været paa bane. henvendte l1erredsstyrelserne i endel af de nærmest interesser-ede kom- (muner sig-i 1866 til a111tmanden med anmodning om at bevirke iverksat de i den anledning nødvendige forberedelser. En genere1 terrainundersøgelse fandt derpaa sted i l868,’ og i ]871 foranstal- tedes trafikoptæ1ling langs den paatænkte linje over Jæderen. I løbet af høsten 1873 foretoges den nødvendige detailundersøge1se og opstikning af linjen. og i mai 1874 blev kgl. proposition om anlæg- get forelagt stortinget som derpaa„ efter enstemn1ig indstillingVfra vedkommende komité, under 4 juni 1874 gav den begjærte bevilg- ning. I den paafølgende november maaned sattes arbeidet igang og under 27 februar 1878 blev den færdige bane aabnet for almin- delig trafik. Det oprindelige over-slag over anlæggets kostende lød paa kr. 4,428,000, deri indbefattet kr. 44.000 i anledning af en senere besluttet forandring i linjeretningen mellem Egersund og Hel-