Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/78

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kommunikationsvæsen. Y 1 vig. Den endelige udgift gik imidlertid op til kr. –5,l80,400, hvoraf kr. 3,782,8O0 tilskudt af statskassen og kr. 1,381,60O tilveiebragt ved kon1munale og private aktiebidrag. Af det sidstnævnte beløb var kr. 600,000 tegnet af Stavanger by, kr. 60,000 af amtskom- munen„ kr. 206,8OO af andre kommuner og kr. 514,800 af private. Banen, der er bygget med smalt spor (1,o6–I 1n.) og lette skinner (17.se kg. pr. løbende m.), følger fra Stavanger i sydlig retning Gandefjordens vestre bred gjennem Hetland og Høiland til Sandnes. stiger derpaa op langs Gandedalen„ gjennemskjærer den østlige del af Klep og den vestligste snip af Time, og gaar derefter i en stor bue, først mod S og senere mod SV, gjennem Haa. 0gne og Egersund hei-reder til ladestedet Egersund. Dens længde er ialt 76,s km. Paa de sidstnævnte by nærmest liggende lå km. er linjen lagt gjennem et overmaade sterkt kIlþe1’t3lC 1andskab, som har nødvendig- gjort store skjær-inger og betydelige sprængninger. og her fi1l’d88 2 tunneller af henholdsvis 51 og 2–5 m. 1ængde. Nor-denfor 0gne er terrainet som regel fladt. dog tildels noget kuperet. og banen har derfor ikke blot adskillige skarpe kurver. 111en ogsaa enkelte sterke stigninger. Den største stigning er med en enkelt und- tagelse (havnepartiet i Stavanger) i begge retninger 1:I00, men denne forekommer paa flere steder-, hyppigst i retningen til Stavanger Af større arbeider kan merkes fyldninge11 i Launessundet straks nordenfor Egersund samt skjær-ingen gjennem Stavanger kirkegaard, paa hvilket sidste sted det har været nødvendigt at opføre store forstøtnings111ure. Foruden endestatio11erne har banen 1O stationer, hvis rækkefølge og afstand fra Stavanger er følgende: Hinna 7, Sandnes 15., Høiland 19, Klep:25, Time 3O. Nærbø:38, Varhaug 44, Vigrestad 50, 0gne 59 og Helvig 67 kl“Il. Den høiest liggende af disse er Varl1aug(44 m. o. h.), og imellem denne station og Nærbø har linjen sit høieste punkt. Foruden de nævnte Stationer findes i det hele T holdepladse dels alene for reisende, dels ogsaa for vognladningsgods. Til oplysning om banens trafikforhold hidsættes følgende tabel, der viser antallet af passagerer, godsbefordring, indtægter, udgifter og driftsoverskud i de 8 budget-aar, for hvilke opgaver foreligget-i den officielle statistik: Passagcrer. (iods 1“tons)ff Indtægter. Drifts- V08îfl0Y– ɔ oversknd. Kr. Kr. t Kr. 1sv8 sa 24v e 2s2 “ 96 sov 112 222 *– lå see 1879 119 157 V sen 103 971 114 114 + 10 14s l880 128 ros 82l3 105 ser; l15 see * 9 see l881 130 oe2 9 497 I 122 127; 121285 842 1ss2 135142 9 949 W 12s se4 * 115 597 V rev l883 116 vs0 10 –1–so C 121 421: 112 894 s e2v 1884 l09 104 10 839 Z 12o sos 1 114 see e 4s=ɔ l885 107 o2s 9 423 ’ 111 e41 108 ss4 2 vet l