Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

O S XL Stavanger amt. M ke1ig til at tilfredsstille behovet inden de enkelte bygden-. Der- imod er det kun fra faa herreder, at noget nævneværdigt Salg af l1aandverksprodukter til andre distrikter finder sted. Blandt disse kan nævnes Høiland, hvorfra der afhændes endel smedearbeide, samt Gjesdal, der ligeledes har dygtige smede, som navnlig arbeider en stor mængde ljaaer og tildels ogsaa hjul. Bødkerhaandverket drives i temmelig stor udstrækning paa strandstedet Sand, tildels ogsaa i Je1se, her dog væsentlig som husflid. Baadbyg-ning finder sted i adskillige herreder, men er overalt uden synderlig betydning; Fossan er den eneste bygd, hvorfra det opgives, at der aarlig sælges endel baade. En egen slags aabne baade, de saakaldte »vængebaadec, som forhen blev meget benyttede bl. a. som logisfartøier under vaarsild- fisket, og som for den største del byggedes i fjordene i Ryfy1ke, er i den senere tid gaaede af brug-. Det hele antal personer, som i 1875 var sysselsatte ved haandverk, er for landdistriktet opgivet til 915 mestere og 622 arbeider-e, eller tilsammen 1537. Af mestrene var 120 smede, lå blikkenslagere, 14 garvere, 201 snedkere, 85 bødkere, 33 bagere, 32 skræddere, 311 skomagere og 21 malere. Husfliden er temmelig udbredt. I de fleste bygder tilvirkes tilstrækkeligt af grovere klædningsstoffe, husgeraad og de forskjellige slags arbeidsredskaber, og for adskillige herreder danner salget af deslige gjenstande en ikke uvæsent1ig biindtægt. Den kvindelige husflid staar navnlig høit i de indre bygder i Dalene samt paa Jæderen, hvor der frembringes“ ret smukke produkter i vadmel, stof (halvuldent tøi), bomuldstei og strikkede sager (strømper og trøier), som i stor mængde sælges dels paa markederne i Stavanger, dels til landhand1ere og omreisende handelsmænd. Det samme gjælder ogsaa enkelte herreder i det indre Ryfylke, som f. eks. Hele, Fossan, Skjold, og fornemmelig Hje1meland, hvilken sidstnævnte bygd specielt er bekjendt for sin betydelige tilvirkning af vadmel. I gamle dage foregik-ikke blot vævningen og strikningen, men ogsaa uldens spin- ding i hjemmene; efterat der i den senere tid i flere bygder er op- rettet spinderier., finder man det i regelen mest regningssva1–ende at lade uldgarnet tilvirke ved disse. Paa flere steder, navnlig i Dalene, skal det være sedvanligt, at ogsaa den mandlige befolkning tilbringer vinte1“kveldene med at strikke. Ellers er mandsindustrien, forsaavidt den ikke drives som haandverk, i regelen af mindre betydning. Det bør dog nævnes, at der fra Lund afsættes ikke ubetydeligt af stav, tønder, rokke, dreier-–og hjulmagerarbeide, og at der i Høle, Fossan og Strand, tidligere ogsaa Saude, tilvirkes adskilligt af træ- sko, stiger, limer og forskjellige andre trævarer. Mest tilbage staar husfliden i Ryfylkes ytre kystbygder samt i de til byerne stødende herreder; hist har fiskeribedriften, her den lette adgang til indkjeb af fabrikvarer virket hemmende paa fremgangen. Havedyrkningeu har her„ som andetsteds, tidligere været forsomt, men udvikler sig nu mere og mere til en almindelig bibe- drift ved mange gaardsbrug. Dyrkning af gulerødder drives saaledes i ikke ringe udstrækning paa gode sandmuldgaa1–de paa den jæderske