Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

66 XL Stavanger amt. dal i Avaldtnes. Tilvirkningen af havregryn har taget betydeligt opsving udover Jæderen, og navnlig i Heiland findes der mange min- dre anlæg, der er indrettede til saadant brug. Ogsaa den herme- tiske tilbered11ing af madvarer, særlig for skibsbrug, samt nedlægning af ansjos, sild og andre fiskevarer har i den nyere tid gjort store fremskridt og sysselsætter et betydeligt antal personer. Ved ud- gangen af l885 opgives i Stavanger by 6 saadanne forretninger med en samlet arbeidsstok af omtrent 170 arbeidet-e; men under hest- saisonen, naar brislingfangsten gaar paa, sysselsættes vistnok det fle1–dobbelte antal. Naar til Slutning nævnes den saakaldte »kemiske fabrik« i Stavanger, der hovedsagelig tilvirker svovlsyret benmel og lignende gjedningsstoffe, samt et par større reberbaner i sa1mne l)y, har man kortelig berørt samtlige de industrigrene, der er af nogen betydning for amtet. Nærmere oplysninger betræffende de enkelte anlæg vil blive meddelte i den-specielle del af nærværende verkÄ IJandeI og SkibSfi3.rt har her som andetsteds sin væsentligste betydning for byerne„ men forsaavidt skal alene henvises til, hvad der vil blive meddelt under beskrivelsen af disse. I land- distriktet sysselsætter handelen idethele kun et ringe antal personer, dog forholdsvis flere i det nordlige fogderi end i det sydlige Af landhandlere med bevilling eller l1andelsbrev findes Saaledes for tiden i Jæderen og Dalene 49 og i Ryfylke 121, tilsammen 170, medens antallet i 1880 var 16:2 og i l875 kun 131. Skaare er det eneste heri-ed, som endnu ikke har noget landhandleri. Af forbrugsforeninger fandtes der ved udgangen af .1885 ingen i amtet. l „I“ slutningen af syttiaa1:ene var der en i Skjold, og fra 1880 virkede ligeledes en ved Visnes verk i Avaldsnes; den sidste havde i et par aar en meget betydelig omsætning, men gik i l88;3 fallit. Blandt de ved handel beskjæftigede personer forefandtes ifølge sidste folketællings opgaver (l875) et forholdsvis stort antal fæhandlere, nemlig ikke mindre end-68, hvoraf de fleste i Ryfylke Markeder findes ikke i landdistriktet; i Stavanger by holdes derimod 3 markeder, og Om- sætningen paa disse siges at være i stigende – Skibsfart-en indtager en mere fremtrædende plads. Betyde- lige kapitaler er nedlagte i fartøier, som eieS inden a1ntet, og flere tusinde personer er aarligaars sysselsatte sou1 Sømænd, dels paa distriktets egne, dels paa fremmede skibe. .–å11lf8lS handelSflaa(le ud- gjorde ved udgangen“ af efternævnte aar: Lan(ldistrikterne. Byerne Amtet- [ ,;:N –-; ‘–-Z–-ýíc1xÝ Antal. Tons. Antal. Tons- Antal T0ns. l87l 34tl 6445 l0óO tl9,554 l399 l()5,9(l9 l87ð 293 78l4 ll3–5 142,8l3 l428 l;30,627 l88O 326 7028 1l19 l58,l29 l44:3 l(i:3,l;37 l885 3O:2 87;33 1O(i5 lå-1,:388 l367 l6:),341 Heraf vari lS8–3 ialt –l8 (lfl.lll1l3lilbG med en d1–a=gtigl1e1l af