Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Nteringsveie. 6 å Smaa Skibsbyggerier, ved hvilke der dog i de 5 aar 18f35–-4O kun blev bygget .5 fartøier tilsammen af 62 læsters drægtigl1ed. Ved udgangen af 1885 kundeCderimod amtet opvise ialt 95 anlæg med ca. ]570 arbeidere, nemlig 35 anlæg med 970 arbeider-e i byerne og 60 anlæg med 6O0 arbeidere i landdistrikterne. Gjør man i dette arbeiderantal et passende fradrag af hensyn til de flere virkson1heder„ som paa grund af sin natur i en del-af aaret enten ganske stanses eller alene drives efter en indskrænket maalestok, f. eks. teglverker, Sagbrug, hen-metiske fabriker o. s. v., vil man antagelig kunne anslaa tallet af dem, der af fabrikdriften har sin hele eller væsentligste indtægt, til ]350 a ]4O0 personer foruden hustruer og bern. Blandt de industrigrene, som, naar hensyn tages til arbeiderantallet, spiller den største rolle„ maa først og fremst nævnes tvende anlæg, som hver for sig sysselsætter en større arbeidsstok end nogen anden samlet industribranche, nemlig Stavanger steberi- og dol( med 225 arbeidere og fajancefabriken i Egersund med 18.5 arboidere. I be- tydning næstefter disse kommer Aalgaard uldspinderi i Gjesdal med 1:2O arb. (i 1885, nu endel flere), hvortil slutter sig 3 mindre anlæg af samme art i Egersund„ Hjelmeland og Skjold heri-eder med ialt 4O al åO arbeidere„ foruden et par spinderier„ der enten for tiden er under anlæg eller ganske nylig komne i drift. nemlig et i nær- heden af Sogndal ladested og et paa Oltedal i Gjesdal. Af tegl- verker findes ialt l0 med ]78 arbeidere. hvoraf 6 (med 83 arb.) i og omkring Sandnes. Nærbeslegtet med denne industrig-ren er potte- rierne, hvoraf Sandnes med Omegn har 4 (med 50 arb.) og Egersund med omegn 2 1(med 36 arb.). Antallet af sagbrug er ikke saa lidet i de indre fjorddistrikter, navnlig i Saude, Jelse, Vikeda1 ogvSkjold, men der findes neppe ialt mere end 1O a l2 brug-, hvis aarlige skjersel overstiger 5O tylvter tømmer, og intet af dem sysselsætter flere end et par arbeidere i en kortere tid af aaret. Skibsbyggeriet florerede sterkt i den første halvdel af syttiaarene, og i 1øbet af de å aar fra l872–76 blev der paa a1ntets verfter, dels i byerne, dels inde i fjordene nybygget ialt 136 seilfartoier med en samlet dræg- tigl1ed af 36 a 37,000 tons„ hvoraf 39 skibe dr. ca. 11,000 tons alene i 1876. I de følgende aar gik derimod denne industri med sterke skridt tilbage. Endnu i l88O arbeidedes der dog paa ialt 14 verfter med 200 mand, men i de følgende 5 aar, l88l-–85, gik alene 27 fartøier, dr. tilsammen 2640 ton, af stabelen, og ved femaarets udgang var antallet af de med nybygning sysselsatte skibs- verft-er reduceret til to, begge i Vikedal. For tiden staar neppe noget seilskib paa stabelen i Stavanger amt, og kun et ringe antal skibstommermænd finder nu sysselsættelse ved tilfældige reparationer og kjølhalinger. Derimod er mølledriften i de senere aar bleven betydelig udvidet, og medens man tidligere væsentlig formalede alene til det lokale forbi-ug, er man i de sidste 8 ti 1O aar begyndt at sende adskilligt 1ne1 nordover langs kysten. De betydeligste brug findes ved Tau i Strand, hvor der tillige er et større elbryggeri, Oltesvig i Høle, Hommersand og Hillevaag Hetland samt Vorme- Norses land og folk. XL å