Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Næringsveie. 61 siden vist sig meget usta(ligt og er ikke blevet af nogen betydning førend i det alle1–sidste aar (I887)„ da det i søndre vaarsilddistrikt antages at have givet et udbytte af henved 2 n1ill. stkr. skrei. Fang-sten faldt i fl-:bl’l.lH1’ og marts maaneder, altsaa samtidig med vaarsi1ld1isket, og det hedder i opsynSehefenS beretning, at den ene efter den anden ombyttede sildegarnene med torskelinerne, og at sildelisket i den sidste halvdel af marts endog dreves alene som bisySsel og væsentlig for at skaffe ag11 til ski-eien. Siden vaarsildfisket O1)llØI’f-t3, har amtet fremdeles aarlig havt ekspeditioner for 1iskeopkjøb saavel til Lofoten som til loddefisket i Finmarken Delragelsen i disse fiskerier har dog i de senere aar været i tilbagega11g. I I8S1 gik der til førstnævnte sted 32 farteier dra:3O.–mo tdr. og til det sidstnævnte S fartøie1–dr. 45:3 tdr. I l88;3 var antallet gaaet ned til henl1oldSvis ll fartøier dr. 905o tdr. (Lofoten“F og l fin“tøi dr. 87 tdr. (Finmarke11). Fangsten at kveite, lange, brosme og sei er for enkelte distrikter, f. eks. Rennesø og herrederne paa I(il-l’1llØGl1, ikke uden betydning, men dog i det væsentlige –indskrænket til vedkommende byg’(lGl’S eget behov og forsyning at de nærmeste byer. Et eie11– domn1eligt fiske er det, som foregaar efter mor t, hvorved forstaaes seiens et- ti toaarig-e yngel Det falder hovedsagelig for Haaland, KvitingSe„ Rennese, Sjernerø samt i Gandefjorden og d:ives i sep- tember og Oktober med en slags stor hov (glip), senere-, fra november til henimod jnl, med smaanøter. Udbyttet, der 1 gode aaringer kan gaa op til:2() a nå hl. pr. baad, nedsaltes og finder navnlig tl.fSæl- ning udover Jæderen “ . L aks fiskes rundt omkring i amtet, og navnlig er de Smaa lakselve paa Jæderen 0gne- og Ha“aelven samt Figgja, i forhold til sin størrelse meget fiskerige. I Ryfylke er Suledalselven den vig- tigste. 0veralt er dog l’angsten nu af liden betydning 1nod„ hvad den har været i fortiden, hvilket maa antages at være en følge af hensynsløst fiskeri. der 1ll.l i en aat-række især har været drevet med kilenot. I den sidste tid er dog forskjellige vigtige frednings- bestemmelser vedtagne; navnlig er ved resl. 2I okt. l881 brugen saavel af kilenot i Søen som af garn, not og lign. i elvene forbudt over det hele amt i;–B døgn hver uge, nemlig fra fredag aften kl. 6 til 11laI1d2;lg’ aften samme klokkeslet. Saavidt det kan skjønnes, har disse forl1ɔldSregler allerede havt god virkning Det samlede udbytte af fisket iseen samt i Haaelven, Figgja, Suledals- og Sande- elven *) er for de O aar fra l880 til l885 opgivet til henho1dsviS 45,774, 5:2,–itɔ5., 3:2,36:3, å6,453, Ö5,6Sl og 82,985 kg., gjennem- snitlig 54,2“.)2 kg., hvoraf:39,8I2 kg. falder paa det sydlige og ’) For 6 andre elve (Egersunds-. Tengs-. 0gne-, Dirdals-. Frafjord- og Aardalselven) er det samlede lisko i aarene 1884 og Så opgivet til gjennemsnitlig 6886 kg., og i Sogn(lalselven opgives tisket i 1885 og l886 til gjennemsnitlig 3688 kg. Amtets øvrige ]akselve er af for- svindende l)8lL)’(l11ll1g. –