Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


6 O XL Stavanger amt samme engelske l1us. Dette har i den senere tid havt ko1nmissionærer i Vatnemoholmene, Tananger, KvitingSø, Bokn, Aakrehavn og Fæøen foruden paa flere steder i de be1–genhusiske a1nter. Under hver af disse kommissionæ1–er staar flere underagenter (»udliggereC1), der af- s1utter kontrakt med fiskerne, modtager fangsten og bringer den til ndskibningsstederne, hvor tidligere engelske seilkuttere har pleiet at indfinde Sig til bestemte tider for at afhente den; nu besørges trans- porten forstørstedele11 af de i rute gaaende dam1)skihe. I de senere aar har det engelske firn1a faaet adskillige konkurrenter blandt norske opkjøbere, som i regelen sender llll11lIll(3l’G1l til Hamburg Fisket fore- gaar langs amtets hele kyst, dog navnlig i Eg’t“l“SliIld, Haaland, Mosterø, SkudeneS og Torvestad herreder, og drives fra januar til den 8de juli, fra hvilken dag indtil aarets udgang hummeren i dette amt ifølge resl. l2 Sept. l879 er fredet. Udbyttet er som gjennem- snit for de ti aar l876–-85 opgivet til 356,0l)O stkr., hvoraf 1S4„O00 stkr. i Jæderen og Dalenes og 172,00() stkr. i Ryfylke fogderi. Udførselslisterne viser imidlertid, at fangsten tidligere gjennem læn- gere tidsrum har været meget Større. Allerede i 18:3“l-25 dreiede den aarlig-e eksport- fra a1ntets toldsteder sig om 400„OO0 Stkr.., men aftog derpaa stadig og jevnt, indtil den i fe1naaret 18–lo-50 var l(ommet ned til et gjennemsnitskvantum af 1l4,001) stkr. Rimeligvis som følge af fredningsloven af 2() juni l848 gik fangsten nu atter op, og udførselen stegi 185l-55 til 21:3,000, i l856–-6O til 43(3.00() ogi l86l-65 endog til 643,()()O, med et 1naksimumi l865 af 8.55,767 stkr. I det næste femaar var eksporten omtrent uforandret, nemlig (il8„O(l() stkr.„ men i 187I–To sank den plud- selig ned til 305,0()0 stkr.„ i l876–8O videre ned til 296,000 og i I881–Så endelig til 24l,0O0 stkr. I aarene l88O–- t-6:: synes vist- nok de i l879 skjærpede fredningsregler at have fremkaldt nogen forøgelse, men den blev af kort varigl1ed„ og i de tre sidste aar har udskibningen endog været mindre end i noget andet aar efter 18ó]„ nemlig l884 l78,000, l88ö 1:3o,ooo Og isen l7(l,0O() snu-. VaartorSkefisket har i fortiden slaaet rigt til i Stavanger amt baade paa kysterne af Sogndal og Ege1–sund heri-eder, hvor ladestederne af samme navn skylder det sin opkomst, og paa vest- siden af Karmøen. Endnu i den sidste fjerdedel af forrige aarhun- drede havde dette fiske, der som regel fulgte umiddelbart efter vaar- sildfisket, en meget heldig periode„ nemlig fra I786 til l793, da det endog ansaaes for at give fuld erstatning for deti l784 ophørte vaarsildfiske. Fra l794 af har derimod tor-sken ikke indfundet sig, og den fangst, som ogsaa i løbet af indeværende aarhundrede har fundet sted navnlig fra Aakre og Ferkinstad sogne paa Karmøen, er for lidet at regne mod det ældre fiskeri. I de efter den sidste vaar- sildperiodes ophør nærmest følgende aar, altsaa i begyndelsen af syttiaarene, saa det imidlertid ud til, at det atter skulde tage sig Op, idet der for Karmøens vestkysti Í“6l)1’lla1’Og marts faldt et stadig tiltagende fiske, som, navnlig paa grund af ligheden med forholdene i forrige aat-hundrede, vakte adskillig opn1erksomhed. Det har dog