Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Næringsveie. 45 32,000 indvaanere ogsaa tages i betragtning, komme til det resultat, at an1tets avl i sin helhed neppe dækker synderlig mere end Ve af dets behov. Den jæderske havre afsættes hovedsagelig som mel og gryn. Tilvirkningen af havregryn, som i Høi1and længe har været drevet i mindre maa1estok, er i de sidste 10W–15 aar bleven af megen betydning, især paa Jæderen. Grynene tilberedes af potetes-hav1–en paa skotsk maade og finder rask afsætning ikke blot i Stavanger og HaugeSund men ogsaai Bergen og byerne østover lig-eindtil Kri- stiauia. Havremelet gaar væsentlig til Hardanger. Uformalet havre forsøgte man for endel aar siden at eksportere til England, men det viste sig, at kvaliteten var for tarvelig. Af p’oteter sælges der fra Sandnes og tildels ogsaa fra øerne, som f. eks Rennesøen og Finn- øen, ikke ube’tydeligt til andre landsdele, saavel nordover som østover. Af og til har man i de Senere aar ogsaa forsøgt lidt eksport til England, men den er ikke lykkedes. – Den aarlig-e brutto- afkastning af amtets jordbrug sees i en af finantsdeparte- mentet i sin tid opgjort beregning (0th. prp. for 1878, no. 15, p. 85) at være anslaaet til noget over 111Z2 mill. kr. hvoraf omtrent 4 mill. kr. eller 35 pct. falder paa agerbruget og noget over Ï71Z2 mill. kr. eller 65 pct. paa fædriften. De tilsvarende procenttal for det hele rige var 37 og 63. Skjønt beregningen er høist usikker, kan man dog vistnok deraf drage den slutning, at husdyrstellet i Stavanger amt indtager en lidt mere fremtrædende plads i 1andbruget end i de fleste andre distrikter Iethvertfald gjælder dette utvil- somt bygderne i indre Ryfylke og, o1nend i mindre grad, Dalene, medens Jæderen fremtræder som et forholdsvis noget mere udpræget agerbrugsdistrikt. A1ntets kreaturhold ved udgangen af aarene l835–75 sees af følgende tabel: D Da D D D Heste. Stor-f’æ. Fem-. G„ieder. Svin. Jæderen og Dalene 5 180 25 541 85 392 4 951 1 150 Ryfylke .... 3 549 29 250 121 483 11 626 2 351 Byerne .... 221 828 814 8 287 Amtet 18v5 . s:eäo þå 619 2Ö7 6§9 16 580 g tas - 1865 . . . 8 8l7 56 907 203 063 l9 ()3 4 479 - 1855 . 8 784 ö2 710 168 84O l9 375 3 6–58 - 1845 . 7 386 46 43O 132 8l6 15 9l1 2 84O - l83Ö . 6 782 36 945 9l 521 11 256 3 334 Med hensyn til kreaturholdet i de enkelte herreder henvises til tabellen side 46. Den samlede værdi af kreaturbesætningen er for 187–5 beregnet til kr. 8,105,000, hvoraf kr. 4,041,000 falder paa Jæderen og Dalene, kr. 3,849,000 paa Ryfylke, resten paa byen-ne. Paa hvert individ af landdistriktets befolkning kom der i det sydlige fogderi en kreaturværdi af kr. 117, i det nordlige kr.