Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

40 XL Stavanger amt. 1852–60 1861–70 1871–80 1852–80 Jæderen og Dalene kr. l820 2:397 2767 2415 Ryfylke .... » 1å39 1v13 2l75 ]784 Amtet ..... v l663 2Ol6 2437 2063 Beregnet efter middeltallet for den hele periode 1852–80 skulde amtets landeiendomme repræsentere en samlet værdi af 28V1o mill. kr. Forskjellen mellem dette bel-ab og hovedskylddelingskommissio- nens ansættelse synes væsentligst at maatte tilsk1–ives den betydning, som kommissionen har tillagt amtets store vidder af dyrkbart, men endnu ikke opdyrket land. – Med hensyn til jordleieforholdene oplyser opgaver fra 1825, at ikke mindre end l857 eller 35 pct. af amtets samtlige 5408 gaardbrugere dengang var leilændinge, og dog var bygselgodset mindre udbredt her end i de øvrige vestlandske amter. I 1875 var der blandt 7781 jordbrugere kun 375 leilæn- dinge og forpagtere, altsaa knap 5 pct. Nu siges bygselkontrakter at være meget sjeldne. Ogsaa af husmænd findes færre end sed- vanligt, navnlig i Jæderen og Dalene; i Ryfylke er de hyppigere, især i de østlige bygder, f. eks. Jelse og Suledal. – Jo rdfælles- skab var tidligere her som andetsteds meget almindeligt, og endnu i 1842 nævnes det af Kraft som aarsag i, at Jæderen var saa lidet opdyrket. Heri er dog i løbet af den sidste 1nenneskealder indtraadt store forandringer. Fra l858–85 er der alene af offentlige ud- skiftningsforretninger bleven afholdt 546, ved hvilke ialt 2672 brug med en skyld af 3993 daler har faaet sin indmark og 2490 brug med 370l skylddaler sin udmark udskiftet. Blandt større arbeider af denne art kan specielt merkes den ved en særlig beskikket kom- mission af II febr. ]860 tilendebragte udskiftning af det betydelige, ca. 350 km2 og 578 skylddaler omfattende udmarksfællesskab mellem Vikebygd, Valestrand, Moster og Sveen sogne i Sendre Bergenhus amt samt Skaare og Skjold sogne i Stavanger amt. Dog eksisterer der endnu, navnlig i enkelte bygder, adskilligt af dette jordbrugets fremskridt saa absolut hindrende eiendomsforhold. Ved udgangen af 1885 opgives saaledes ikke mindre end 2566 brug med en skyld af 3481 daler at have fællesskab (teigeblanding) i indmark, og 3433 brug, skyldsatte til 4907 daler, fællesskab i udmark. Indmarks- fællesskabet omfatter saaledes omtrent 25 pct. af matrikulskylden, lidt mere (29 pct.) i det sydlige, lidt mindre (23 pct.) i det nordlige fogderi. Man faar dog det indtryk, at der ved afgivelsen af disse opgaver idethele er stillet meget strenge fordringer til reelle græn- ser og en fuldkommen samlen af eiendommene. De bedst udskiftede herreder er 0gne, Time, Gjesdal, Hele, Aardal, Fister, Jelse, Sand, Sjernerø, Nerstrand og Tysvær, medens det forholdsvis meste jord- fællesskab endnu findes i Sogndal, Heskestad, Egersund, Høiland, Mostere, Skudenes, Avaldsnes og ’I’orvestad, fremfor alt i Sogn- dal, Egersund og Torvestad. – Det til korn og poteter i 1875 anvendte agerareal samt udsædens og avlingens mængde i aarene 1835–75 udgjorde: ’