Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/44

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Befolkning. 37 ske og 13 baptister. Antallet af mormoner, som i 1865 beløb sig til 70, var i 1875 kun 27. B1inde, døvstumme, sindssvage. Forde1er man det sam- lede i ]875 opgivne antal af deslige individer amtsvis efter deres fødesteder, vil man finde, at der for hvert 10,000 personer, der levede i det nævnte aar og var fødte i Stavanger amt, var der af blinde 12,4 (det tilsvarende proportionsta1 for riget 13,–1), af døv- stumme 8,s (riget 8,9), af idioter 22,8 (riget 21,e) og af andre sinds- svage 25,2 (riget 25,4). Man ser heraf, at distriktet med hensyn til antallet af blinde og døvstun1me hører til de gunstigere stillede; antallet af sindssvage stemmer paa det nærmeste med det for riget gjennemsnitlige forho1d, hvorimod antallet af idioter er ikke ube- tydelig høiere Spedalskhed. I aaret 1856 fandtes der i amtet idethele 225 personer-, der var beheftede med denne sygdom, i I880 derimod kun 912 Sammenlignet med 1’olkemængden var de spedalskes antal i det førstnævnte aar omtrent 25, i det sidstnævnte derimod kun 8 pr. 10,000 indb. I intet andet amt har nedgangen i den sidste menneskealder været saa stor. Af sygdommen findes nu idethele kun spredte tilfælde. hyppigst i Hetland samt paa Karmøen og den nordvestlige del af Ryfylkes fastland, hvor den altid har havt det stadigste tilhold. NæringsYeie. De 25,645 personer, som ved udgangen af I875, uberegnet hu- struer, børn og tjenere, udgjorde amt-ets næ1–ingsdrivende befolkning (jfr. s. 36), fordeler sig igjen paa de forskjellige næringsgrupper, saa- ledes som følger: Antal- pct. Tilsva1–ende pct. for riget. Jordbrug . . l1,058 43,1 42,9 Fi8ke1’i .... . l,222 4,8 7.,4 Industri .... . 8,091 31,6 3O,–I Handel og skibsfart . . 4,840 l8,9 15,–1 Andre næringsveie 434 1,–I 3,s 25,645 lO0,o lOO,o Man ser hei-af, at a1ntets næringsforhold i det store og hele stemmer temmelig nær overens med den gi-uppering, som gjælder for det hele land, under –et betragtet Den eneste afvigelse, der i saa henseende ved første øiekast kunde synes noget paafaldende, er, at