Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

36 XL Stavanger amt. Kjøn, alder og civilstand. Af amtets tilstedeværende be- folkning var i 1875 52,732 mænd og 58,233 kvinder, af den hjemme- hørende 55,495 mænd og 58,I8O kvinder. I procenter kan dette udtrykkes saaledes, at der for hvert lOO mænd, der paa tællings- dagen opholdt sig i distriktet, fandtes 11O,4 kvinden medens der paa et lige antal mænd, der havde sit hjem i amtet, alene faldt lO4,s kvinder. At forskjellen hidrører fra det betydelige antal søfolk, som under tæ11ingen var fraværende paa reise, vil lettelig indsees. Hvad fordelingen efter alder og civilstand angaar, indeholder den officielle Statistik alene oplysning for den tilstedeværende befolkning Alders- grupperingen viser, at der fandtes 40,060 personer (37 pct.) under 15 aar, 34,512 (31 pct.) mellem 15 og 35 aar, 29,286 (26 pct.) mel- lem 35 og 65 aar samt 6989 (6 pct.) over sidstnævnte alder; her- til kOlllIl1eI’ endelig 118 personer, for hvilke det alene var oplyst, at de havde fyldt 15 aar. I henseende til civilstand deler befolk- ningen sig i 68,872 (62 pct.) ugifte, 36,017 (33 pct.) gifte og 6076 (5 pct.) enkemænd, enker eller fraskilte. Ingen af disse forholdstal afviger synderlig fra dem, der gjælder for rigets samlede befolkning, under et betragtet Livsstillinger. De 70,905 personer, som ifølge foranstaaende udgjorde amtets voksne befolkning (over 15 aar), falder igjen i hen- seende til næringsveie og livsstilling i følgende grupper: ]80l (2,s pct.) personer, ansatte i Statens eller kommunens tjeneste, ]84 (0,s pct.) sagførere, privat virkende læger, lærere o. desl., 25,645 (36–,1 pct.) private i1æringsdrivende, 17,653 (25,o pct.) gifte husn1ødre, 10,381 (14,e pct.) hje1nmeværende børn, 8224 (lI,6 pct) tjenere, husbestyrerinder o. lign., 3210 (4,s pct.) føderaadsfolk, 2381 (3,–1pct.) andre, der ikke drev nogen produktiv virksomhed, samt endelig l426 -(2,o pct.) personer, for hvilke nøiagtige opgaver ikke forelaa. Ogsaa de her anførte forholdstal stemmer i alt væsentligt med den tilsva- rende gruppering af det hele lands befolkning. Dog fandtes der forholdsvis noget flere hus1nødre og føderaadsfolk, men paa den anden side endel færre tjenere end ellers sedvanligt Dissentere. Af personer, der ikke tilhørte statskirken, taltes der ved udgangen af 1875 i landdistrikterne ialt 305 og i byerne 320, tilsammen i amtet 625, hvilket i forhold til folkemængden er lidt flere end gjennemsnitlig i riget. Henimod halvparten heraf hen- hørte til kvækernes samfund, som inden dette amt overhovedet tæller sine fleste medlem1ner i Norge. Som bekjendt var det i aarhundre- dets andet decennium, at hjemvendende stavangerske søfolk, der i krigens tid havde siddet i engelsk fangenskab, bragte denne lære med sig til sin hjembygd, hvor der snart dannede sig en liden. me- nighed, der ved resl. 1l mai 1826 erholdt tilladelse til indtil videre at opholde sig i Stavanger by og dens nærmeste omegn. Siden 1865 er deres antal inden a-mtet gaaet ned fra 397 til 296. Af det sidst- nævnte tal boede 76 i Stavanger by, 79 iHetland, 48 i Sande samt endel i Strand, Jelse, Skjold og Bokn. Af andre dissentere fandtes 94 methodister (i 1865 kun 1), 45 frikirkelige, 19 romersk-kathol-