Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/390

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


‘Suledal heri-ed. 3 8 3 Suledal heri-ed [l219,4e km9, 2112 indb.], fordum Súládalr, i nutiden udtalt »Sulldal«, er det nordøstligste i Stavanger amt og støder mod N op til Røldal i Søndre Bergenhus og i Ø til Vinje j Bratsberg og Valle i Nedenes; i S begrænses det af Hjelmeland, i SV af Jelse, i V af Sand og i NV af Saude. Det er tillige det største i amtet og har en længde fra Kistefjeldet iNØ til delet mod Hjelmeland og Jelse i SV af ca. 60 km.; dets største bredde er paa midten fra NV–-SØ 28 a 30 km. Arealet bestaar udelukkende af fastland, da herredet er en indlandsbygd, som kun paa en strækning af 9 km. har en brat strand mod Hylsfjorden. Det falder sammen med Suledal prestegjæld, som bestaar af hovedsognet af samme navn samt Nesflaten kapelsogn. I verdslig henseende danner det eget tinglag under Ryfylke sorenskriveri samt eget lensmandsdistrikt. Den egentlige Suledal, efter hvilken herredet i sin helhed har navn, er Ryfylkes betydeligste dalstrækning. Den er en fortsættelse af Sandsdalen (jfr. side:373) og gaar fra grænsen af Sand 12 a 13 km. i nordøstlig retning op mellem høie fjelde indtil Suledals- vandet, som derefter i en længde af ca. 28 km. udfylder den hele dalbund, og fra hvis nordre ende dalsænkningen fortsættes iden for- holdsvis brede, men myrlændte Kvandal, der efterhaanden stiger op paa Haukelifjeldet i grænsestrøget mellem Stavanger, Bratsberg og Søndre Bergenhus amter. Fra dette hoveddalføre skjær-er for- skjellige, delvis beboede tverdale og skar sig til begge sider ind i fjeldmassen, saaledes paa Suledalsvandets vestside Bratlaudsdalens snevre elveleie, der fører mod N op til Røldalsvandet, og det saakaldte H ylsskar, der danner en passage mod V over til Hylsfjordens bund, medens Vetrhusdalen og Kvildalen fører isydøstlig ret- ning fra vandets østre bred. Alle disse dalstrøg er dog kun at be- tragte som trange, dybe furer i den udstrakte fjeldmark, som forøvrigt breder sig over hele herredets areal og her stiger op til større høider end i noget andet distrikt af Stavanger amt. Navnlig har Kvan- dalen i herredets nordøstlige del overordentlig mægtige omgivelser. Paa dens østside hæver sig i grænsen mellem Suledal og Vinje amtets høieste maalte fjeld Vasdalseggen (1657 m.), der igjen mod N fortsættes i Kistefjeld og Kisten og mod S i Kvan- dalsbrotene, og paa vestsiden begrænses dalen af en lang række tinder, Trolleskeinuterne, hvis sydligste top Mælen rimeligvis stiger til ca. 1600 m. og frembyder en storartet udsigt. Nordenfor disse, hinsides den trange sæterdal Grubbedalen, løfter Brei- f ond sin mægtige snekuppel i grænsen mod Røldal, O længere mod V kan merkes Faurlinuten paa østsiden og Svinestølnuterne paa vestsiden af Bratlandsdalen samt Skavlen (l575 m.) i grænsen mod Saude. Søndenfor Kvandalsbrotene og østenfor Suledalsvandets nordlige del strækker sig et høifjeldsplateau, Meien, som mellem