Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/384

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Sand herred. 3 7 7 for adskillige aar siden er nedlagt, fordi leret var mindre godt. Hus- fliden tilfredsstiller neppe mere end det hjemlige behov. Udenfor strandstedet havde herredet i l887 2 handelsmænd. ’Hovedveien til Suledalsvandet udgaar fra strandstedet og følger elven, først paa nordre, derefter paa søndre side til grænsen af Suledal (6 km.); den er anlagt som chaussée i aarene l8(39–71 med en maksimumsstigning af 1 paa 12. Andre kjøreveie findes ikke. Af rideveie fører en over Ropeid, en gjennem LølandSskaret (tidligere kirkevei for presten i Suledal, naar han skulde til Sande anneks) samt en over Hylsskaret fra Hylen til gaarden Vaage ved Suledalsvandet. Langs kysten foregaar samfærdselen sedvanlig paa søen, for en stor del med dampskib, som i ruten Stavanger-–Sande flere gange ugentlig anløber strandStedet; sjeldnere gaar dampskibene ogsaa ind Hylsfjorden med anløbssteder ved Vanvik og Hylen. I strandstedet findes fast station for land- og baadskyds samt post- aabneri, oprettet 1855. “ Sand hovedkirke er en tømret langkirke med taarn, opført 1852 paa gaarden Sand.lldt indenfor strandstedet under 590 28‘ 55“ n. br. og 40 27’ 59“ v. l. Den ældre kirke tilhørte den Ri- bergske Stiftelse i Jelse, som i 185O betalte menigheden kr. 1600 for at overtage den. Den har ingen formue og oppebærer i tiende ca. kr. 60. – I henseende til Skolevæsenet er herredet delt i 9 kredse med 5 lærere og skolehuse paa Hanekam, Berge, Sand, Fatland og Fatnes. 4 kredse har omgangsskole, hvorhos der findes 2 skoler for enslig beliggende bosteder. Af andre offentlige indretninger merkes Sand herreds sparebank, der er oprettet i 1873 og ved udgangen af 1886 havde en forvalt- ningskapital paa kr. 251,024, hvoraf kr. 9,647 var bankens formue og kr. 241,377 indskudt af 923 indskydere. “ De kom1n unale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884 -–86 kr. 9802, hvoraf kr. 5223 til fattigvæsenet og kr. 267O til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. 8501. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 7850, hvoraf kr. 5972 paa –indtægt efter forholdet kr. 5,6o pr. l00 skatbare kr. Kommunens gjæld var s. a. kr. 4967, medens skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 935,000. Antallet af fattigunderstøttede hovedpersoner har iaarene 1876–84 været temmelig betydeligt, nemlig i-middeltal 73 om aaret, hvilket svarer til 41 pro mille af folketallet i 1 8 7 5. H e r r e d s s t y r el S e n tæller 3 formænd og 9 repræsentanter. Antallet af stemmeberettigede i det hele prestegjæld (Saude med- regnet) var i I882 205 og i“1885 262. Legat: Ole Larsen og Siri Johannes(1atter Bjerges 1egat til opdragelse af forældreløse børn ifølge fundats af 19 april 1865, konf. ved res. 13 mai S. a., af beløb oprindelig kr. ]600, som ved udg. af 1886 var steget til kr. 2872.