Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/370

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

- Hjelmelaud heri-ed. 363 4 km. lange, men ganske smale og af steile fjelde omgivne D jube- dalsvand (1,oo km9), og sluttelig heier mod S ind i Aardal og falder i Øvre ’I’ysdalsvand (jfr. side 358). Det samlede fladeindhold af herredets ferskvande, blandt hvilke de vigtigste ovenfor er nævnte, andrager til 21,9o kmZ. – Bergarten bestaar langs efter Jøseu- fjorden hovedsagelig af granit, tildels ogsaa af grundfjeld.– I høi- derne overleies disse bergarter af skiferen, som ihe1Tedets vestligste del og paa Omhu og Randø dog ogsaa sænker sig til havets niveau. Udfyldninger af aur og grus findes i de fleste dale., og jordbunden er derfor i regelen sandig og skarp, navnlig i Vormedalen. Dog findes paa mange steder dyb muldrig jord paa ler, lei-sand eller skifer- smuldringer som undergrund. . F011(c‘ca11et Va1–î l801: 1222; 1s2ä: 1ä91; 1845: 2o64; 1855: 2247; 1865: 2231 og l875: 2249. Tilveksten var saaledes indtil aarhundredets midte temmelig sterk. men siden har der paa grund af den betydelige udvandring ikke været nogen fremgang. Herredet har i sin vestlige del flere ret vel bebyggede strøg, fornem- melig den ovennævnte Hjelmelandsbygd, fremdeles Mjølhusbygden, Vormedalen og Jøsenesets vestlige strand, ligesom der ogsaa paa øerne, –især paa Randøen, findes adskillige bosteder. I sin helhed hører dog herredet, paa grund af de store, ubeboe1ige fjeldvidder, til amtets svagere befolkede dele og har overhovedet kun lidt over 4 indbyggere pr. km2. Matrikulen omfatter ialt 7O numere (gaarde) med en samlet skyld af mk. 588,s1 (urevid. 334 dlr.). Brug-enes gjennen1snitlige matrikulskyld er noget høiere end i amtet over- hovedet. Den midlere salgspris pr. Skylddaler er for aarene 1852 -8O for det hele tinglag (inkl. Fister) beregnet til kr. 1802. Blandt herredets eiendomme kan nævnes H jelmelaud preste- gaar d. af skyld mk. 11,eo, smukt beliggende nær søen og tæt ved strandstedet Hjelmelandsvaagen. Gaardens indmark bestaar af 4,–Z ha. dyrket jord og 17,4 ha. naturlig eng. Jordbunden er en blan- ding af ler, muld og sand, ganske frugtbar, men temmelig vandsyg. Den sedvanlige avling opgives til omtrent 6 hl. bygg 45 hl. l1avre og ligesaameget poteter, og kreaturholdet til 1 l1est, 12 storfæ samt 4O å 5O faar. Gaarden har en meget smuk have; fremdeles endel løvskov., nogenlunde tilstrækkelig til brænde, lidt erretfiske, et vand- fald, der er bortleiet for kr. 80 aarlig, samt 4 husmandspladse, der tilsammen avler 16 a l7 hl. korn og henimod 30 hl. poteter samt fader 3 store og 20 smaa kreaturer. Til den egentlige H jelmelands- bygd hører endvidere Sand e, .9,62., en særdeles vel drevet eiendom 1lled store haveanlæg og en smuk beliggenhed lidt vestenfor preste- gaarden, endvidere Tuntland, 14,s2, Steinsland, 17,v2, Kvamme, 17,es. og Sæbe, 17,s6. Paa sidstnævnte, sterkt udstykkede gaard„ der er prestegaa1–dens nabogaard mod N, er strandstedet H jelme- landsvaagen, beliggende rundt bugten af samu1e navn, med 49 huse og 257 beboere (1875). Kleppe, 11,s2, Hausken (udtalt“ Hauskje), 15,ss, Vige, 13,s4, og Mjølhus,:22,9ä, en af heri-edets største gaarde, hører til den efter sidstnævnte gaard benævnte Mjøl- C c