Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


3 O XL Stavanger an1t. ä Bef0Ikning. Folketal 1875. Ved tællingen i 1875 befandtes ialt l10,965 mennesker tilstedeværende i amtet. Lægger man hertil antallet af de personer-, som kun midlertidig var borte, navnlig sømænd paa reise, medens man paa den anden side fratrækker alle dem, der alene midlertidig opholdt sig inden amtets grænser-, udkommer den saa- kaldte l1jemmehørende folkemængde, som udgjorde 113,675 personer-, hvoraf, naar man gaar ud fra den nugjældende for- deling mellem ]a11d og by, 8O,987 faldt paa landdistriktet og 32,688 paa byerne. Da amtets hele area1, som- ovenfor oplyst, er 9146 km2, kommer der altsaa gjennemsnitlig 12,4 indbyg- gere paa hver klll2, hvilket giver amtet i henseende til befolk- ningstæthed plads som det 4de i række11, idet det alene staar tilbage for de tre omkring Kristianiafjorden liggende Overøvrigheds- distrikter Smaalenene, Akershus samt Jarlsberg og Larvik. Byernes befolkning androg til henimod 29 pet. af det hele folketal, et høiere procentfo1–hold end noget andet amt, undtagen Jarlsberg og Larvik, har at opviSe. Af landdistriktets folkemængde tilhørte 33,083 Jæ- deren og Dalenes og 47,904 Ryfylke fogderi, hvilket giver hen- l1oldsvis 11,1 og 7,s indb. pr. km2. Inden det førstnævnte fogderi fremhæver Jæderen sig ved en forholdsvis sterk bebyggelSe, navnlig langs kysten. Hetland og Haaland heri-eder har saaledes gjennem- snitlig henimod 39, Høiland„ Klep og Haa 2O a 21 mennesker paa hver km2. Det nærmest tilstødende l1erred i Da1ene, 0gne, synker pludselig ned til omtrent 1O indb. pr. km2, og omtrent den samme befolkningstæthed har de derpaa følgende kystl1erreder, Egel’Sll11d og Sogudal. Af de bagenfor liggende indlandsbygder har Time paa Jæderen 13 og Helleland i Dalene 9 indb. pr. km2; begge disse herreder har et forholdsvis ringe fladeindhold og strækker sig ikke langt indover fjeldvidderne. Derimod optages størstedelen af arealet i Gjesdal, Bjerkreim, Heskestad og Lund af ubeboede l1eie, og be- folkningen er derfor her, naar den tænkes jevnt fordelt, meget tynd; i det første og de 2de sidste af de nævnte heri-eder kommer der kun omtrent 6 og i det vidtstrakte Bjerkreim endog knap 3 indb. pr. km2. I Ryfylke gjeufinder man det samme forbold. nemlig en mod øst aftagende befolkningstætl1ed. Til dette fogderis ytre kySther- reder kan man regne Rennesø, Mosterø, Bokn, Skudenes, Avaldsnes, Torvestad og Skaare med et samlet area1 af 471 km2 og en folke- mængde af 17,048, altsaa 36 a 37 pr. km2. I dette strøg ligger desuden byerne Skudeneshavn, Kopervik og Haugesund med til- sammen 6591 indb. Sterkest befolket er her Karmøen. som uden- for byerne har en befolkning af 9,4l3 indb. paa et fladeindhold af 176 km9, altsaa henimod 54 indb. pr. km2; navnlig hører sti-øget mellem FerkinStad og Aakre kirker til landets bedst befolkede egne. Indenfor det her nævnte distrikt kommer en gruppe af herreder, der kan betegnes som de ytre fjordbygder, nemlig Strand., Fister, Finnø,