Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Naturlig beskaffenhed. 29 sinerne og af flere vadere, saasom sumphønen (gallinula chloropus). Ligeledes fældes jevnlig om vinteren en og anden lappe(lykker (podi- ceps) og flere arter gjæs, saasom anser tzlbifrons og branta leuoop.s-is- foruden den almindelige graagaas; enkelte aar kan gaulen (branta berniCla) oVervintre i hele flokke, naar Østex-søen er tilfrosset. En eiendommelighed, der ligeledes staar i forbindelse med Jæderens milde k1ima, er, at haren her ikke anlægger sin renhvide vinterpelS, som i landets indre dele, men en mer eller mindre lyst blaagraa. Det sydligste fuglevær i landet findes paa øen* Rott udenfor Tananger. Her ruger 1nasser af topskarv, af de to sortryggede maage-arter (larus fuscus og mai-inus)„ af 1undefugl og af spidsnebbet alke (uria troile). Gjentagne gange har der i amtet været gjort forsøg paa indferelse af levende raphøns, ligesom af faSall8l’ og skotsk rype, »grouse« (la(]()pus 8(3OfíCu8), dog hidtil med lidet gunstigt resultat. Endelig kan men-kes, at det eneste sted iSkandinavien, hvor klippe- duen (Columba livia), vor ta1nme dues stamart, har havt tilhold i vild tilstan(l, er paa enkelte af øen-ne i Boknfjorden, især Rennesø, Klosterø og Aamø. – Endnu i midten af dette aarhundrede var den her talrig og fuldkommen stationær, men synes nu at være udryddet eller at være sin undergang nær. – Som paa andre steder bemerket. er amtets fjorde og kyster særdeles fiskerige, og i faa af landets byer er fisk et hilligere næringsmiddel end i Stavanger. Blandt de til denne by daglig indbragte masser findes ogsaa jevnlig saadanne arte1–, der hovedsagelig i videnskabelig henseende har intereSse. Saa- ledes synes her en art se-brasen (pagellus CentCrodontus), en i Mid- delhavet høit anseet fisk, at være stationær, skjønt den i det hele sjelden erholdeS; dog har det hændt„ at et helt stim er bleven fanget paa en gang Blandt andre sjeldnere besøgere kan nævnes, at:3 gange i de senere aar har et eksemplar af sildekongen (ÏregaleC–us glesneÍ) strandet ved amtets kysten Af en anden n1iddelhavsfisk. merkelig ved sit par-asitiske levesæt, er fanget et eksemplar ved Røvær, nemlig flerasfer dentatus; denne er tidligere 2 gange fundet ved I1“land, men ellers aldrig udenfor Middelhavet.