Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/356

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Nerstran(l heri-ed. 349 flere gange ugentlig (i Sommertiden .daglig) an1øber strandstedet og ligeledes “regelmæssig, omend sjeldnere, stanser ved Elfarvik ved Yrkefjorden. Postaabneri. oprettet i 1842, findes paa strandstedet; her saavelsom paa Espevik er ogsaa tilsigelsesstation for land- og baadskyds. Nerstrand hovedkirke. en i 1868 af tømmer opført langkirke med taarn, er smukt beliggende paa en høide i nærheden af preste- gaarden og synlig langt ud over søeu. Den tilhører 1nenigheden. hvem den gamle kirke blev overdraget i 1845, og eier et lidet jord- og skovstykke; tiende og landskyld bliver derimod ikke længere op- krævet. – I henseende til Skolevæsenet er hei-redet delt i l0 kredse, der tilsa11nnen har 4 lærere. Skolehuse er opførte i strand- stedet samt paa Nese, Hinderaa og Bjelland. Et brug af den ovenfor nævnte gaard Tveit, hvilket tidligere eiedes af lens1nand Hans Øverland, blev i 1877 indkjøbt af amts- kommunen for kr. 28,()O0 og i11drettet til 1andbrugsskole. Eien- dommen, hvis matriku1skyld er mk. 12,v9. indeholder ca. l5 ha. dyrket land og har en besætning af omtrent 3 heste og 25 kjør. Skolens kursus er toaarigt; den underholdes ved lige bidrag af stats- kassen og amtet og har 2 lærere og 1:2 frielever samt nogle (4–6) betalende. De kommuna1e udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. 6080, hvoraf kr. 2761 til fattigvæsenet og kr. 2192 til skolevæsenet, medens den udlig11ede heri-edsskat audrog til kr. 5881. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 67ð3, hvoraf kr. 5066 paa indtægt efter forholdet kr. 6,sÖ pr. 100 skat- bare kr. Ko1nmunens gjæld var s. a. kr. 394O, medens skatte- ydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 746,400. Antallet af fattigunderstettede hovedpersoner har i aarene 1876–84 stadig holdt sig paa 46 å 48, hvilket i gjennemsnit svarer til 30 pro mille af folketallet i l875. Herredsstyrelsen bestaar af 4 formænd og 12 repræsen- tanter-. Af Stemmeberettigede havde preStegjældet (annekSet altsaa derunder indbefattet) i ]882 178 og i l885 196. Herredet har 2de mindre legater- til et samlet beløb af kr. 7.58 (1886), begge til bedste for værdige husarme. Det ene (paa oprindelig kr. 4()O) er stiftet af afdøde lens1nand Orm Hansen Øver- land og hustru ved gavebrev af:34 mai 1866., konfir1neret under 7 april 1876. Ældre inddeling. Forinden Nerstrand prestegjæld ved res 11 aug. 1841 blev eget tinglag, henhørte Nerstrand herred (sogn) med und- t.agelse af en enkelt gaard, Elfarvik ved YrkeUorden. som laa under Vass skibrede, til Leiranger skr., hvilket ogsaa omfattede dele af Tysvær. Skjold og Vikedal. Ved res. 2 nov. 1867 blev Nerstrand prestegjæld delt i to herreder. svarende til de to sogne Hinderaa og Sjernerø. og ved res. 10 aug. 188l blev navnet Hinderaa forandret til Nerstrand. Dettes gamle form var Ned-st-rönd, dets nuværende udtale »Nesstran(l«. Sognenavnet Hinde1–aa skal nu ogsaa i daglig tale være gaaet af brug. - Fornlevninger og historiske notitser. Gravhauger omtales