Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/351

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


3 44 XI. Stavanger amt. fylke. Husfliden afgiver neppe noget tilsalgs, og nogen anden binæring af betydning findes heller ikke. Distriktet havde i 1887 9 handelsmænd. En hovedvei til benytte]se for den bergenske post blev for mere end 5O aar siden oparbeidet over det lave eid fra Sandeid- sjøen til Ølen i Fjelberg. I det sidste decennium er denne vei bleven omlagt og derhos forlænget mod S langs Sandeidfjorden til Vikedal- oSen, saa at dens samlede længde inden l1erredet nu udgjør henimod 13 km. Af bygdeveie fører en gammel linje fra Vikedalsosen op gjennem Vikedalen til Hundseid (11 l(m.), hvorhos der i de sidste aar har været arbeidet paa en ny linje fra In1slandsjøen til Haugeland i Ølmedalen (ca. 5 km.). Den meste kommunikation foregaar dog tilsøS, og Ilsvaag, Sandeid, Vikedalsosen, Hogganvik, Imsland og Vormestrand anløbes regelmæssig af Ryfylkedampskibene. Herrede1: har skydsstationer paa Austbø i Sandeid og i Vikedalsosen, begge saavel for 1and- som baadskyds. Postaabnerier findes i alle tre sogne; det i selve Vikedal er blandt de ældste iRyfylke, hvorimod de andre to oprettedes i l870. Heri-edets kirker er trende, a-lle træbygninger. Af disse er hovedkirken, som ligger under 59 C 29 ‘ 33 “ n. hr. og 4 C 48 ‘ 48 “ v. for Kristiania, opbygget i 1880–81„ Imsland annekskirkei I861 og Sandeid kirke i ]814. De to førstnævnte er vedkommende menig- heden-S eiendom, l1enholdsvis siden ]86O og I857, den sidste tilhører derimod en privatmand i Etne. De oppe-bærer i tiende og landskyld tilsammen omtrent kr. 300. Sandeid kirke har derhos lidt jordegods. Den gamle hovedkirke, der skrev sig fra den sidste halvdel af det 17de aarhundrede, blev en nat i februar maaned 1833 (1835?) ram- met af lynild, hvorved dens taarn ødelagdes. – Hvad skole- væsenet angaar, danner ifølge res. 24 juni 1887 l1Vert af herredets 3 sogne særskilte skolekommuner med ialt 17 kredse og 7 lærere. Skolel1use findes paa Vestbø i Sandeid sogn, Hallingstad og Mo i l1ovedsognet samt Nybrn i Imsland anneks. 13 kredse har omgangs- skole. Til ophjælpelse af Skolevæsenet i Sandeid Sogn har konsul Halle Steens1and i Madison ved gavebrev af 18 aug. 1883 oprettet et legat paa kr. 2000. stadfæstet ved res. l4 Sept. s. a. Imsland Sogn har en ved res. 24 januar 1877 approberet gjen- sidig brandforsikringsindretning, der ved udgangen af l885 forsikrede husebygninger for kr. 36,098. De kommunale udgifter var i gjennemsnit for aarene I884–86 kr. 12,236, hvoraf kr. 639l til fattigvæsenet og kr. 2308 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. ]],800. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 12,713, hvoraf kr. 9267 paa indtægt efter forholdet kr. 6,–te pr. 10O skatbare kr. Kommunens gjæld var s. a. kr. 12.081, medens skatte- ydernes samlede formue blev anslaaet til kr. ],l67,300. Antallet af de af fattigvæsenet understøttede hovedpersoner har i aarene lS76–-84 varieret mellem 88 i l876 som minimum og 111 i 1883 som maksin1um; det aarlige gjennemsnitsantal i den nævnte periode=