Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/349

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

342 XL Stavanger amt. 1825: 186l; l845: 23]:2; l865: 2702 og l875: 2934. hvoraf l346 i hovedsognet, 798 i Sandeid og 790 i Imsland anneks. Den gjen- nemsnitlige befolkningstæthed var saaledes efter sidste tælling omtrent 1O pr. km2, hvilket vistnok er noget mindre end i Skjold, men dog betydelig mere end i de fleste af fogderiets indre bygder-. Hoved- sognets fleste gaarde ligger i den egentlige Vikedal, som er bebygget ligeindtil henimod amtsgrænsen. Imslands hovedbygd ligger i Ølme- dalen. Den tætteste bebyggelse i herredet findes imidlertid i det aabne strøg rundt fjordbunden i Sandeid anneks. Efter m atrikulen har herredet ialt 1()8 gaarde (matr.–no.) med en samlet matrikulskyld af mk. 743,s-: (urevid. dlr. 465. ». 20), hvoraf der paa hovedsognet falder 42 gaarde med mk. 321ɔ99, paa Imsland sogn 39 gaarde med mk. 194,4–Z og paa Sandeid sogn 27 gaarde med mk. 227,11. De enkelte brug er idetheletaget vel saa store som ellers i amtet almin- deligt. Den gjennemsnitlige pris pr. Skylddaler er for aarene 1852–8O beregnet til kr. l786. Af jordfællesskab findes endnu adskilligt tilbage, om det end ikke er saa udbredt som paa Karn1øen. Blandt hovedsognets gaarde merkes Vikedal 1prestegaard, hvis egentlige navn er Nedre Hallingstad (Had(lingsstaðir), af skyld mk. 11,ae. Den har (uberegnet pladsene) et areal af 98 ha., hvoraf 16 ha. indmark, og er opgivet at av1e 90 a 100 bl. korn og 60 a 70 hl. poteter og at underholde en besætning af l hest, lo kjør samt 1O a 15 faar. Skoven, der bestaar af or, tildels birk og lidt furu„ kan ved forsigtig behandling afgive tilstrækkeligt af brænde og gjærde- fang. Til gaarden hører et laksefiske1“i og 7 husmandspladse samt endel hustomter i Vikedalsosen, omtrent l km. fra selve hovedbruget. Gaarden er nylig befaret af embedsgaardskommissionen, som foreslaar 5 pladse og samtlige tomter frasolgte. – Prestegaa1–dens nabogaa1–de er Søndenaa (Sunnaná), l5,42, og Opsal, 24,2.1., hvilken sidste ved reskr. 3 novbr. I813 er udlagt til embedsgaard for sorenskriveren i Ryfylke Til denne gaard, som er den største .i herredet og føder 2 heste, 25 a 3O kjør og 6O smaafæ, hører 6 pladse samt et særskilt til mk. 2,49 skyldsat, paa sydsiden af Vindefjorden beliggende under- brug, Kraakenes. som leverer det til gaarden nødvendige skovvirke og forøvrigt hovedsagelig bruges som beite1nark. Foruden disse 3 gaarde, der alle har en smuk be1iggenhed ved Vikedalselvens udløb og omkring en fra Sandeidfjorden indgaaende bugt, kan endvidere nævnes Øvre Hallingstad, 12,o2. Mo, l0,so, Eikeland (Eiki- l(md), 11,sa, og Fø1–land (Førreland), ]4,47, samtlige høiere opi Vikedalen, Hogganvik (HOggCUG“)fl-dGAl.9fk, alm. Skr. Haagenvik), 23.12„ beliggende i den ytre del af Vindefjorden og bekjendt som en af Ryfylkes smukkeste gaarde, samt Ile, I8,19, og Skikelst1–and (udt. Skjilstra11d), 11.ss, paa den forøvrigt kun sparsomt bebyggede vestside af SandeidtZiorden. I Imsland annekssogn er Birkeland ]I)49, Kvaløen, øvre og nedre, 2]ɔ11, samt Vaage, 12.“1s, og i Sandeid sogn Austbø, nordre, 15,4s, Vestbø. 13.so„ Skeie, 13.1Ö„ Helgevold ((t Helg(zz“elli). nedre og øvre, 2O„13’ He1geland, ]4,å2. og Stople, l3,oo, de betydeligste gaarde