Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/333

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

326 XL Stavanger amt- Tittelsnes. Dens længde inden hei-redet er noget over 8 km, og den samlede længde af distriktets hovedveie bliver altsaa ca. 18 km. Andre rodelagte veie end de her nævnte findes ikke, hvorimod deri den senere tid er anlagt flere gode gaardsveie. Telegratiinjer følger alle tre hovedveie med station i Haugesund, hvorfra der endvidere i 1866 blev lagt en bili.nje over til Røvær, hvor telegrafstation er aaben et par maaneder i fisketiden (jfr. s. 77). Herredets skydssta- tion er i Haugesund. Postaabneri er derhos oprettet paa Ravær (1887% De vigtigste havne og ankerpladse er ovenfor nævnte. Til veiledning for seiladsen er der paa Søn-haugøen, en liden holme i Karmsundet straks nordenfor Vibrandsøen, i 1846 opført et fast fyr af 5te orden, anbragt i et hvidmalet træhus med taarn, hvorhos der paa Gittereen ved Revær siden 1861 findes et fast sideralfyr, som dog kun er tændt i vinterhalVaaret. I henseende til lodsvæsen hører hei-redet til Haugesunds oldermandskab og har lodsstationer i kjøbstaden og paa Røvær. Skaare kirke, der endnu er den eneste i Haugesund sogne- kald, ligger paa gaarden Hauges grund lige nordenfor bygrænsen. Den er bygget af træ i 1856–57, danner en ottekant med taarn midt paa taget og eies for en halvdel hver af landsognets og byens kommuner. Den har ingen formue, men en ubetydelig tiende. Den gamle kirke, der i 1853 blev afkjøbt de private eiere og i I858 nedrevet, havde paa prædikestolen aarstallet 1626. Hvad Skolevæsenet angaar, er herredet delt i 7 kredse med 4 lærere og 2 lærerinder, de sidste i smaabernskoler. Skolehuse findes paa Gar, i Skaaredalen samt paa Saltveit og Rossebø. I 2 kredse benyttes leiet lokale, og i en kreds er der omgangsskole. De kommunale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. 8260, hvoraf kr. 3859 til fattigvæsenet og kr. 2848 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. 7111. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 6938„ hvoraf kr. 521I paa indtægt efter forholdet kr. 3.1v pr. 1OO skat- bare kr. Kommunens gjæld var s. a. kr. 5376, medens skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 870,700. Antallet af fattig- understøttede hovedpersoner var i middeltal for 1876–84 aarlig 41, hvilket svarer til 26 pro mille af folketallet i 1875 og altsaa er forholdsvis lidt færre end i Avaldsnes og ‘l’orvestad. Herredsstyrelsen tæller 3 for-mænd og 9 repræsentanter. Antallet af Stemmeberettigede vari 1882 83 ogi I885 108. Ældre inddeling. I judiciel henseende hørte herredet. hvis gamle navn var Sk(ira ((i Sk(íru) indtil res. 11 aug. 1841 1mder Skaare skibrede, som tillige omfattede dele af Avaldsnes. Tysvær. Skjold og Sveen. For- øvrigt henvises tilɔ hvad der er bemerket side 175 (under Haugesund) og 321 (under Torvestad). Fornlevni nger n1. v. Ogsaa her findes temmelig mange gravhauger og nogle bautastene. – af haugen som det synes. de fleste paa Sund-gaar dene. endvidere adskillige paa Rossebø; Grønhaug. Sørhaug, Gar og Tornes. Paa Vikse har der foruden et par hauger været 3 bautastene, den ene