Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/315

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

308 XL Stavanger amt hvoraf kr. 11,022 paa indtægt efter forl1oldet kr. 7„oo pr. 100 skat- bare kr. Kommunens gjæld var s. a. kr. 255O. medens skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 1,535,900. Der findes forholds- vis faa fattige. Antallet af dem, der har erholdt direkte understøt- telse af fattigvæsenet, vari middelta1 for aarene 1876–84 100, hvilket svarer til 22 pro mille af fo1ketal1et i l875. Herredsstyrelsen tæller 6 for-mænd og 18 repræsentanter-, hvoraf 2 for1nænd og 6 repræsentanter fra hvert af de 3 sogne. Det hele prestegjæld (ladestedet altsaa iberegnet) havde i 1882 304 og i 1885 337 Stemmeberettigede Ældre inddeling. Skudenes prestegjæld havde tidligere 4 sogne, i(let. foruden de ovenfor nævnte 3 sogne, Falnes. Ferkinstad og Aakre. ogsaa Bokn Sogn (herred) hørte hertil. indtil det ved res. 31 mai 1848 blev overført til det samtidig oprettede Tysvær sognekald. – I judiciel henseende laa det nuværende herred (derimod ikke Bokn) under Stange- land skibrede. der ogsaa omfattede den sydlige del af Avaldsnes (Koper- vik sogn) og svarede til middelalderens Suðrkormt Skr. (se ovfr. side 88). Ved res. 11 aug. 1841 blev Skudenes preStegjæld gjort til et eget tinglag. For-nlevninger. Hei-redet har færre fortidsminder end de nord- ligere paa Karmøen liggende. I hovedsognet staar paa prestegaarden. paa »Galgehaugen«, en stor bautasten. kaldet »Mariæ synaal« ligesom den endnu større ved Avaldsnes kirke; desuden findes lier og paa Skitnedal enkelte gravhauger. Paa Ferkinstad findes flere større gravhauger, hvor- iblandt 1 meget stor. endvidere 2 a1ìa11g-firkantede stensætninger. aabne i den ene ende, nu kaldet =Risegrøfterne« og almindelig antagne for tomter af mægtige skibsnøster. samt endelig en hel del rektangulære stensæt- ninger, muligt gru11dvolde for bygningen derimod taler dog. at nogle af dem er paafaldende lange (omkr. 100 alen) og i forhold dertil smale (]2 alen). Paa Stave i Ferkinsta(l Sogn er flere grave, hvor-iblandt nogle trekanter; paa Vea i Aakre sogn nogle gravhauger, samt paa Mehaug i samme sogn en gravhaug med en bautasten. – Blandt de ikke mange fund fra stenalderen udmerker sig en lang. slank spydspids af flint fra prestegaarden og en korsformet kølle af sten med skafthu1, lig den før omtalte fra Skaraas i Sogndal. 24.s cm. lang. funden ved mudring i hav- nen ved Skudeneshavn (begge fund i Berg. mus.)– Fra den ældre jern- alder kjendes bl. a. en liden betalingsring af guld og nogle afhugne stykker af lignende ringe. af vegt tilsammen 22 gr.. fundne under en stor sten paa den østlige side af Skudeneshavn (Berg. muS.). og en større guldring, formodentlig ogsaa en betalingsring, funden 18Ö0 paa Aakre (tabt). Af fund fra den yngre jernalder merkes en oval broncespænde med usedvanlige ornan1enter. hvorib1andt flere raat udførte menneske- 1igurer, funden tilligemed et hængesmykke af bronce i en liden haug paa Ferkinstad og afb. i Aarsberetn. 1878 1ig. 24 (Stav. mus.). AValclsneS herrecl [l5O.v-Z km2, 52l8 indb.] omfatter den midtre del af KaI’lllØGll tilligemed en strækning af fastlandet paa begge sider af Kar1nsundet og Førdefjo1–den samt endelig nogle ser og holmer-, beliggende dels omkring Førdefjo1–dens munding, dels i Karmsundet, dels endelig paa Ka1–moens vestside. Det o1ngiveS af Skudenes, Torvestad, Skaar-e, Skjold og Tysvær l1erreder; i SØ ad- skilles det ved Ausdybet, Breisund og Boknflæet fra Bokn„ og mod