Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/314

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Skudenes herred. 3 O Y den første havn, man træffer paa, naar man fra søen nærmer sig Bergens søndre led. Omtrent 15 km. nordenfor er Aakrehavn under gaarden Aakre en ganske godt beskyttet ankerplads med 4 favne vand, men da de tvende indseilinger er trange og urene, be- nyttes den kun lidet af andre end hummerskibe. Den nærmeste Omegn er særdeles tæt bebygget, næsten som et strandsted, med 84 huse og 468 indbyggere (1875). Paa den lange strækning mellem Syreviken og Aakrehavn findes ingen ankerplads, og selv baade er det her under uveir fra NV og V ofte ganske umuligt eller ialfald for-bundet med livsfare at sætte i land. Fra Aakrehavn til herredets nordgrænse (en st-rækning af ca. 5 km.) haves derimod en mængde gode havne for smaafartøier og baade, og i selve Veavaagen kan de største skibe finde sikker ankerplads. – Til veiledning for sei- ladsen ind Kan-msnndet og til Skudeneshavn er Skudenes fyr anbragt paa Karmøens sydøstlige spids. den oftere nævnte Skudepynt. Det er et fast ledfyr af 5te orden, beliggende under 59“’ 8‘ 25 “ n. br. og 5“’ 25 ‘ 38 ” v. for Kristiania Lysets høide er 23 m. o. h. og synsvidden 11 kvartmil. Fyret oprettedes for Statens regning som lygtefyr i 1798 og tændtes første gang den I januar 1799, men blev forbedret og fik sin nuværende indretning i 184O. – I henseende til lodsvæsenet hører herredet til Skudenes oldermandskab. som har 3 stationer inden distriktet, nemlig Skude- nes, Ferkinstad og Snortelandsstranden. Af herredets 3 kirker er FalneS hove“dkirke en langkirke af tømmer, bygget fra nyt af i 1850. Den eies af menigheden. Aakre kirke er en i 1820 bygget ogi 185() ombygget træbygning af sedvanlig form, ligeledes tilhørende menigheden. Ferkinstad kirke er ligeledes en trækirke, bygget i femtiaarene paa gaarden Kvilhaugs grund, og menighedens eiendom. Kirken blev 16 okt. 1868 rammet af lynild i trækorset paa taarnet. Da ilden naaede korsets tvertræ, faldt den øverste brændende del ned, og en regnbyge slukkede brandt-n. Den forrige kirke stod paa Ferkinstad. – Hvad skolevæsenet angaar, er herredet delti l8 kredse, af hvilke de 15 har egne skolehuse, medens skolen i de øvrige 3 kredse hol- des i leiede lokaler. Der er ansat 11 lærere og 2 lærerinder, de sidste i smaabørnsskoler. Skudenes landdistrikts i 1876 approberede sparebank virkede ved udgangen af 1886 med en samlet forvaltningskapital af kr. ]37,606, hvoraf kr. 14,286 var bankens egen formue og resten, kr. l23,32O, indskud af 288 indskydere. Den har sit sæde paa Aakre. I herredet findes desuden en i 1883 oprettet brandforsikrings- forening for husebygninger samt en i 1873 stiftet kreaturfor- sikringsforening, hvilke indretningers samlede forsikringssnm ved udg-angen af 1885 var henholdsvis kr. 216,172 og kr. 34,256. De kommunale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–-86 kr. 13,42O, hvoraf kr. 7098 til fattigvæsenet og kr. 4286 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. ]2,979. Særskilt for ]886 blev der som skat udlignet kr. 14,l33, 20*