Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

306 XL Stavanger amt. fiskeriet, som i enkelte perioder af forrige aarhundrede var meget rigt. og som i de nærmeste aar efter sidste vaarsildperiodes ophør atter syntes at skulle tage sig op., har siden 1880, da fangsten blev opgivet til ca. 300,000 stkr., ikke været af nogen betydning før i 1887, da det atter gav et forholdsvis betydeligt udbytte (jfr. s. 6O). Derimod deltager befolkningen, fornemmelig i Aakre og Falnes, ad- skillig i det ved Utsire foregaaende makrelfiske, ligesom ogsaa det daglige fiske efter torsk og kveite er en væsentlig indtægtskilde for mange husmænd og strandsiddere. Det gjennemsnitlig-e vær-diudbytt-e af samtlige fiskerier er for de 7 aar l879–85 i den officielle stati- stik beregnet til kr. 120,000 aarlig – Anden sønæring end fiskeri er ikke af nogen særdeles stor vigtighed. Dog findes, især paa sydkysten„ adskillige lodse, der navnlig har fortjeneste af skibe, der skal til Bergen, da disse hyppig søger land under K8PHl08ll, dog ikke paa langt nær i den udstrækning som forhen. Ligeledes er det ikke saa faa af den yngre, mandlige befolkning, der sager er- hverv ved hyre, men af fartøier, hjemmehørende i distriktet, fandtes der i 1885 kun 7 med en samlet drægtighed af 264 ton, hvoraf 2 paa over 50 ton. – Bergverker og industrielle anlæg findes ikke, medmindre man til de sidstnævnte vil regne en havre- grynsmølle paa gaarden Hillesland, hvilken benyttes af den største del af herredet. Heller ikke husfliden er af nogen stor betydning Herredet havde i 1887 13 landhandlerier. Den vigtigste færdselslinje tillands er hovedveien fra Skude- neshavn over Kopervik til Haug-esund, hvilken paa en strækuing af 19 a 2O km. falder inden herredet. Veien, der er bygget som chaussée i ]871–73, fører fra Skudeneshavn først i nordvest1ig retning til gaarden Sandve og følger derpaa kysten indtil lidt nor- denfor Aakre kirke, hvor den bøier ret mod Ø for søndenfor Vea- vaagens bund at træde ind i Avaldsnes. Dens høieste punkt, ved Sand-Haaland. er 4O m. over havet. Af bygdeveie haves ialt ca. 20 kll1.ɔ hvoraf mere end halvdelen falder paa den gamle. idethele- taget maadelige vei„ der fra Skudeneshavn fører til Falnes kirke og derfra videre langs Karmøens østkyst til Kopervik. – Herredets skydsstation er i Skudeneshavn. Postaabneri findes den-imod, foruden i ladestedet. ogsaa i Aakrehavn, oprettet i l863. – Uagtet distrik- tet har en kystlinje paa ca. 35 km., savner det gode havne. Kysten mod Karmsundet er, som foran oplyst, næsten blottet for indskjæ- ringer; dog kan baade og smaafartøier ankre ved Tø1nmerviken, Skitnedal og Beiningen. hvilket sidstnævnte sted ligger straks østenfor Skudepynten. Umiddelbart vestenfor samme pynt stikker Vikevaagen op til Falnes kirke, og da Skudepynten under paa- landsveir er vanskelig at passer-e for baade, har det været paa tale at grave en kanal mellem nævnte vaag og Beiningens havn. Paa herre-dets sy(lkyst er, foruden ladestedets havn. der er omtalt side 161„ den saakaldte Nalei havn, beliggende under den midterste og sydligste spids af øen, indenfor Gjeitungerne, samt S yreviken under gaarden Syre, hvilken ligger paa øens sydvestlige pynt og er