Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/297

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

290 XI. Stavanger amt. Hesby, muligens ved udlosning fra medarvinger, være kommen i besid- delse af Tolga, da han 1385 skjænkede denne gaard tilligemed EidZa til sin frue Katharina Knutsdatter for hendes medgift (10O mark sølv) Efter hendes barnløse død 1407 blev søsteren Ramborg Knutsdatter og hendes mand Gard Thoressøn eiere af Gaute-Tolga, som gaarden da be- nævnes. Deres børn, Thore Gardssøn og Catharina Gardsdatter, solgte 1451 gaarden til den bekjendte ridder og rigsraad hr. Olaf Nilssøn, der var høvedsmand paa Bergenhus og under et opløb i Bergen 1455 blev dræbt af de tyske kjøbmænd som derefter ogsaa plyndrede Tolga, hvor- fra hans hustru Elise Eskildsdatter og børn med nød undkom. Fru Elise levede endnu 1492, og efter hendes død tilfaldt gaarden vistnok hendes datter Magdalena, der var gift med Nils Brade til Vandaas i Skaane I midten af det 16de aarhundrede eiedes den af Christopher 0ttessøn Huitfeldt, befalingsmand paa Bergenhus († 1560). og derefter af hans datter fru Beate Huitfeldt, enke efter Knud Ulfeld til Svenstrup. - Paa gaarden sees endnu (eller saaes ialfald for endel aar tilbage) lidt østenfor kirken nogle mure af en gammel bygning, ligesom fire tilhugne stene af dens portal var indlagte i havegjærdet lige ved gaardene stue hus. Murene havde før 1841 en läengde af 30 og en bredde af 14 skridt, med en brønd i det ene hjørne. men blev i det nævnte aar for en del anvendte til grundmur under et hus. Efter et sagn paa stedet skal disse mure være levninger af et gammelt kloster, hvilket dog ikke har nogen sandsynlig-hed for sig- Snarere turde de hidrøre fra ɔhallen i Talgø«, der nævnes i 1331. Paa Finnø prestegaard er Nils Henrik Abel født den 5 aug 1802. Rennesø herre(:l [4O,“1o k1n2, 1097 indb.] bestaar af den betydelige Rennesø. den lille Brimsø samt nogle nærliggende smaa- holmer og skilles i NØ ved Finnøfjorden og Brimsøfjo1–den fra Finnø hei-red, i SØ ved Hillefjorden fra St1–and og i SV ved den lange, smale Mastrafjo1–d fra Mosterøen; mod NV støder det til Boknfjorden. Af arealet falder 39„ao km2 paa den 13 km. lange og indtil å km. brede Rennesø (Rennisey), hvis hele fladeindhold er 4O,27 km2, hvoraf imidlertid en enkelt gaard paa østsiden, Hane- sand, ligger til Finnø herred; Bri1nsø er 1,1o km2. Herredet bestaar af to Sogne, Hausken l1ovedsogn i SØ og Sørbø anneksi NV, begge hørende til Rennesø prestegjæld, hvis tre andre sogne udgjør Mosterø herred, sammen med hvilket det danner Rennese tinglag og lensman(lsdistrikt under Karmsund og Hesby sorenskriveri. Hovedøen er ved et tversover samme fra Vigevaagen i S til Nordbøvigen i N strygende lavt, tildels myrlændt eid delt i to dele, af hvilke den østlige bestaar af et sammenhængende fjelddrag, som rager høit op over alle omliggende øer og falder steilt af mod SV og V, medens det skraaner jevnt ned mod fjorden østenfor. Det høieste punkt er den let kjendelige, nebformede top Hornet eller Hornsfj eldet (247 m.) paa øens sydside. I den østlige skraaning ligger den saakaldte Indenklevsbygd, men oppe paa selve plateauet 1iudes kun nogle faa l1eiegaarde; iøvrigt bruges de l1øiestliggend6