Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/294

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Finnø herred. g g 7 bruges paa øen, og tildels ogsaa noget havreme1 til Salg i Stavanger og Haugesund. Husfliden er hovedsagelig indskrænket til det hjemlige forbrug. Derimod drives paa –enkelte gaarde lidt have- væsen, især dyrkning af frugttrær og bærbuske. Herredet havde i I887 5 landhandlere. Samfærdselen foregaar saagodtsom udelukkende tilsøs. 0ffentlige veie eksisterer nemlig ikke, og de faa kjørbare gaardsveie er af en maade1ig beskaffenhed. Derimod findes der rundt øerne talrige smaa- l1avne og ankerpladse. som tjener til at lette transpo1–ten paa søen. Øerne staar derhos i livlig dampskibsforbindelse med Stavanger, da de ligger midt i ruten for de dampskibe, der gaar paa de indre fjorde. Judeberget paa østsiden og Relstad paa sydøstsiden af Finnø anløbes saaledes de fleste dage i ugen; sjeldnere stoppes ved Garviken paa østsiden og Østebø paa vestsiden af Talgø. samt ved Bøholn1en paa vestsiden og Varenes paa østsiden af Fogn. Ved Judeberget og Rossøsund er der tilsigelsesstationer for baadskyds. Postaabnerier findes ved Judeberget paa Finnø og paa gaarden Meling paa Talgø, oprettede henholdsvis i 1853 og 1876. Herredets tvende kirker-, Finnø (Hesby) hovedkirke og Talgø annekskirke, er begge meget gamle bygningen opførte af graasten med hjerner og indfatninger af klæbersten Hovedkirken, der ligger paa gaarden Hesby under 59“ l0 ‘ 32 “ n. hr. og 4“’ 54‘ 24 “ v. l. fra Kristiania, omtrent 1 km. fra prestegaarden, er af sedvanlig form, men havde oprindelig mod vest et taarn, hvoraf endnu sees spor. Aabningerne er spidsbuede, men af nogle uregelmæssig- heder ved skibets vinduer kan det maaske sluttes, at de fra først af har været rundbuede og kirken saaledes mulig ældre end aar 12O0 Alterpladen er af klæbersten med relikviegjemme, som dækkes af en n1armorplade. Om den ældre døbefont se nedenfor. Ann ekskirken ligger paa gaarden Gar, omtrent S km. fra prestegaarden. Den har ogsaa den almindelige form, men derhos et halvrundt korudspring, og er efter Stilen at dømme ligeledes mindst henimod 7O0 aar gammel. Begge kirker eies nu af de respektive menigheder, hovedkirken siden 1869, Talgø kirke siden 1868. De har ingen formue, men nogen indtægt af tiende, hovedkirken kr. 215, a1mekskirken kr. 55 aarlig. Ved Judeberget er et stort bedehns, opført af sten for omtrent 10 aar siden; I henseende til skolevæsenets ordning danner hvert af her- redets tvende kirkesogne egen skoleko1nmune. Hovedsognet er delt i 5 kredse med 4 lærere og 2 lærerinder og har skolehuse paa prestegaarden, Kingestad, Nordre Vignes, Lausnes og Trevland „– ’) Ifølge et gammelt bygdesagn. som gjengives af de .Fine, skal Finnø kirke. efter tilskyndelse af Stavangers første biskop Reinald († 1185) og med bistand af en kollekt. som 2de munke indsamlede i England og Skotland, være bygget af Finn Kollungssøn. en mægtig mand. som boede paa Hesby, medens Finns broder Aslak. der havde bopæl paa Gar. samtidig lod opføre kirken paa Talgø.